گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

15. جوان و تقلید از دنیای غرب

سرمایه های زندگی، وراثت های طبیعی و اکتسابی، وظیفه شناسی حیوان، بی نیازی حیوان از تقلید، بشر و مواریث اجتماعی، لزوم تعلیم و تربیت، تقلید از گذشتگان، اقتباس روش های پلید، تقلیدهای ناروا، عقل و غریزه تقلید، برنامه پیامبران الهی، مبارزه با تقلیدهای احمقانه، بت شکنی ابراهیم، تفکر و رهایی از نادانی، عقل و هدف تقلید، بررسی و تحقیق، تقلید کورکورانه، عمل طوطی وار، تقلید یا پاسخگویی، تقلید عاقلانه، پاسخ بدنی و ذهنی، منابهه و محاکات، عمل ناخود آگاه تلقین و هیجان های اجتماعی، اعمال جنون آمیز، تراکم احمق و ابلهی، حیوان و منابهه و محاکات، مردم تفاوت رشد فرهنگی، کودک و تقلید ناسنجیده، فراگرفته های دوران کودکی، زشت کاری در نظر کودکان، فراگیری ناخواسته، احمق و منابهه و محاکات، آزمایش عقل، بی سوادی و اقتباس کورکورانه، فراگیری ناسنجیده، خودباختگی روحی، هم مانندی ناآگاه، غرب زدگی، شناخت مقتضیات زمان، اقتباس آگاهانه، همگامی با تکامل یافتگان، رسول اکرم و سلاح های جدید، دانش روز و تمدن صنعتی، تکنیک و افزایش جنایات، تقلید در چهارچوبه عقل، تقلید بی قید و شرط، دانشمندان و افکار خرافی، عقاید ناصحیح ارسطو، پیروی در حدود مصلحت، شرقیان خود باخته، سنجش افکار با مقیاس غرب، بی اعتنایی به معیارهای اخلاقی و غرب زدگان و مراسم ژانویه، دنیای غرب و فقر اخلاقی، شرق و آرزوی زندگی غربی، تصادم آداب قدیم و جدید، مواد مخدر و جوانان غرب، گدایی به خاطر نان و حشیش، عوارض اعتیادات مضر، ناکامی برای لذت موقت، روابط جنسی در کادر قانون صلاح و فساد واقعی، دنیای غرب و مسائل جنسی، جامعه ما و عواطف دینی، نتیجه بحث.

16. جوان و تجارب بزرگسالان

درس های مدرسه روزگار، بزرگسالان و مآل اندیشی، جوانان و عشق آزادی، والدین و انحراف جوانان، چاره جویی ای پدر و مادر، تجربه در گذشته و حال نظریه تجربه گرایان، نقش ذهن در تجربه، تجربه، و کشف حقیقت، تکامل در پرتو تجارب، انسان قدرت یادگیری، جوان و تجارب بزرگسالان، عناصر اصلی تجربه، تجربه مفید درس عبرت، آزمودگی بزرگسال، جوان و مسائل زندگی منشأ اختلافات فرهنگی، تفاوت جامعه متمدن و وحشی، عقل طبیعی و تجربی، تجربه ساده و ثمربخش، خالد برمکی و آماده باش سربازان، فتح و پیروزی، هوش شگفت آور، تصمیم سریع، رمز کامیابی، تجربه و حسن انتخاب، مشورت با مردان دانا، حکمران ثروت دوست وزیر باهوش، پاسخ عملی، نیاز جوان به آزمودگان، جوان و رقابت های اجتماعی، بشر و تنازع بقا، جوان و مقتضیات اجتماع، جوانان مأیوس، جوانان خشمگین، بزرگسالان و یاری جوانان، غلبه بر مشکلات، هوش و حسن سازگاری، رشد اکتسابی هوش، تجربه و افزایش معلومات، منشأ نمو هوش، بررسی رویدادها، بی اعتنایی به تجارب، ضبط آزموده ها، نیاز جوان به راهنمایی، جوان و هوش طبیعی اکتسابی، تفکیک هوش ها، جوان به راهنمایی، جوان و تخیلات، جوان و افکار نامتوافق، استفاده از تجارب، تجارب آموزنده، حوادث اتفاقی، تجربه لایق انتقال، سخن لقمان، منشی ساسانیان، سخن نو و نامأنوس، فایده دشمن داشتن، دوست کم و دشمن زیاد، استفاده از دوست و دشمن، دشمن نافع تر از دوست، انتقال تجربه به جوان، بازگویی به کمک تخیل، جوان، جوان و تضاد روحی، نگرانی و اختلال اخلاق، پرستش از مشکلات جوان، وظیفه بزرگ ترها در مقابل جوان، بدترین روش از نظر جوان، طرز راهنمایی جوان.

17. بزرگسالان و ازدواج جوانان

نقش ازدواج در زندگی، همسر خوب و خوش بختی، صفت زن شایسته، روش عاقلانه در ازدواج، ازدواج نامتناسب، بروز تمایل جنسی، بلوغ و خواهش استقلال، توقف کمال جنسی، اخلاق و روابط جنسی، سرکوبی غریزه، اسلام و ازدواج، عوارض بی عفتی، فحشا به صورت فاجعه، اعمال غرایز و مصالح اجتماع، زمان ازدواج، ازدواج و کمال دین، تأخیر ازدواج و گسترش فحشا، منشأ تغییر اخلاق، خانواده در عصر کشاورزی، خانواده در تمدن صنعتی، روستانشینی، زندگی در شهرها، سگ ها به جای بچه ها، صنعت به جای زراعت، کاهش ارزش خانواده، جوانان آلوده دختران و پسران با ایمان، پیوندهای ناموزون، وظیفه شناسی والدین و فرزندان، ازدواج و تمایل زوجین، انتخاب همسر دلخواه، اسلام و آزادی زنان، قرار غیر قانونی ازدواج و تمایل زوجین، انتخاب، انتخاب همسر دلخواه، اسلام و آزادی زنان، قرار غیر قانونی، پدر و ازدواج دختر، مداخله نابه جای والدین، پیوندهای ناپایدار، مشورت با حفظ آزادی، بررسی همه جانبه، تصمیم خلاف مصلحت، ازدواج ندامت بار، بدبختی بر اثر خود سری، ازدواج، وصلت برای ریاکاری، ازدواج مصلحت آمیز، روان شناسان و ازدواج پایدار، مذهب و ازدواج، پسران و انتخاب زدن، دختران و انتخاب شوهر، توافق اخلاقی، ضامن اجرای اخلاق، اخلاق بر مبنای مادی، اخلاق در مکتب پیامبران، اخلاق در مکاتب بشری، رابطه ایمان و اخلاق تنزه از ستم، حفظ روابط خانوادگی، وصلت با بستگان، فرضیه های نادرست، نقایص پنهان والدین، اصل ناثابت، تکذیب شایعه، ازدواج های فامیلی، عیب مادر زادی، ازدواج با غیر فامیل، غزالی و توجیه حدیث، بی رغبتی جنسی، تئوری متزلزل.