گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

14. اسلام و ارزش های انسانی

معیار انسانیت، آزادی از اسارت شهوات، حیوان بالفعل و انسان بالقوه، بلوغ و تمایلات حیوانی، بحران تکلیف و احساس مذهب، جوان ندای تقدس، دو راهی فضیلت و رذیلت، بلوغ و ظهور استعدادها، آغاز تکالیف دینی، علائم بلوغ طبیعی، بلوغ شرعی بر اساس بلوغ طبیعی، معیار سن در بلوغ شرعی، تقدم بلوغ جنسی دختران بر پسران، عوامل تقدم و تأخیر بلوغ سنت آفرینش در دختران و پسران، هم آهنگی قوانین تشریع و تکوین، تفاوت های دختران و پسران، سن آغاز تکلم، رابطه زبان با اندیشه، حد فاصله انسان و حیوان، فزونی هوش دختران بر پسران، ارزش های ذوقی و احساسات متضاد، غرایز حیوانی و تمایلات انسانی، نیاز جوان به راهنمایی، قبول یا رد تعالیم الهی، روش های افراطی و تفریطی، اسلام و اقناع تمایلات، تحدید غرایز و بقای تمدن، انسان و وسوسه تجاوز، کشمکش فرد و جامعه، انسان از دیدگاه طبیعی، تعدیل غرایز و کمالات معنوی، مبارزه با هوای نفس، جهاد اکبر، مبارزه های انسان، از نفس ملهمه، منشأ آرامش درون، اخلاق در پرتو کف نفس، آزادی از قیود حیوانی، غلبه شهوت بر وجدان، کشمکش های درونی، تنزه آزادگان از فریب کاری، اسلام و تکالیف دینی عدل و احساس ایمنی، دنیای امروز و غرایز، بی اعتنایی به وجدان، زندگی خشونت آمیز، مسابقه تسلیحاتی به جای اخلاق، شرط حیات انسانی، آزادی از پرستش هوی، دنیای متمدن و عقاید خرافی، عصر جاهلیت و برتری نژادی، اسلام و تساوی نژاد، برادری و برابری، لغزش ابوذر غفاری، خشم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، رأی دیوان کشور آمریکا، اعلامیه حقوق بشر، مومنین و قوانین الهی، مردم و قوانین بشری، قوانین و دل های مردم، جهان متمدن و شکنجه سیاه پوستان، اعمال غیر انسانی جنایات وحشیانه، به دار آویختن کودکان، ترجیح مرگ بر زندگی، شرط همزیستی انسان ها، نمونه ای از تعالیم الهی.

15. جوان و تقلید از دنیای غرب

سرمایه های زندگی، وراثت های طبیعی و اکتسابی، وظیفه شناسی حیوان، بی نیازی حیوان از تقلید، بشر و مواریث اجتماعی، لزوم تعلیم و تربیت، تقلید از گذشتگان، اقتباس روش های پلید، تقلیدهای ناروا، عقل و غریزه تقلید، برنامه پیامبران الهی، مبارزه با تقلیدهای احمقانه، بت شکنی ابراهیم، تفکر و رهایی از نادانی، عقل و هدف تقلید، بررسی و تحقیق، تقلید کورکورانه، عمل طوطی وار، تقلید یا پاسخگویی، تقلید عاقلانه، پاسخ بدنی و ذهنی، منابهه و محاکات، عمل ناخود آگاه تلقین و هیجان های اجتماعی، اعمال جنون آمیز، تراکم احمق و ابلهی، حیوان و منابهه و محاکات، مردم تفاوت رشد فرهنگی، کودک و تقلید ناسنجیده، فراگرفته های دوران کودکی، زشت کاری در نظر کودکان، فراگیری ناخواسته، احمق و منابهه و محاکات، آزمایش عقل، بی سوادی و اقتباس کورکورانه، فراگیری ناسنجیده، خودباختگی روحی، هم مانندی ناآگاه، غرب زدگی، شناخت مقتضیات زمان، اقتباس آگاهانه، همگامی با تکامل یافتگان، رسول اکرم و سلاح های جدید، دانش روز و تمدن صنعتی، تکنیک و افزایش جنایات، تقلید در چهارچوبه عقل، تقلید بی قید و شرط، دانشمندان و افکار خرافی، عقاید ناصحیح ارسطو، پیروی در حدود مصلحت، شرقیان خود باخته، سنجش افکار با مقیاس غرب، بی اعتنایی به معیارهای اخلاقی و غرب زدگان و مراسم ژانویه، دنیای غرب و فقر اخلاقی، شرق و آرزوی زندگی غربی، تصادم آداب قدیم و جدید، مواد مخدر و جوانان غرب، گدایی به خاطر نان و حشیش، عوارض اعتیادات مضر، ناکامی برای لذت موقت، روابط جنسی در کادر قانون صلاح و فساد واقعی، دنیای غرب و مسائل جنسی، جامعه ما و عواطف دینی، نتیجه بحث.

16. جوان و تجارب بزرگسالان

درس های مدرسه روزگار، بزرگسالان و مآل اندیشی، جوانان و عشق آزادی، والدین و انحراف جوانان، چاره جویی ای پدر و مادر، تجربه در گذشته و حال نظریه تجربه گرایان، نقش ذهن در تجربه، تجربه، و کشف حقیقت، تکامل در پرتو تجارب، انسان قدرت یادگیری، جوان و تجارب بزرگسالان، عناصر اصلی تجربه، تجربه مفید درس عبرت، آزمودگی بزرگسال، جوان و مسائل زندگی منشأ اختلافات فرهنگی، تفاوت جامعه متمدن و وحشی، عقل طبیعی و تجربی، تجربه ساده و ثمربخش، خالد برمکی و آماده باش سربازان، فتح و پیروزی، هوش شگفت آور، تصمیم سریع، رمز کامیابی، تجربه و حسن انتخاب، مشورت با مردان دانا، حکمران ثروت دوست وزیر باهوش، پاسخ عملی، نیاز جوان به آزمودگان، جوان و رقابت های اجتماعی، بشر و تنازع بقا، جوان و مقتضیات اجتماع، جوانان مأیوس، جوانان خشمگین، بزرگسالان و یاری جوانان، غلبه بر مشکلات، هوش و حسن سازگاری، رشد اکتسابی هوش، تجربه و افزایش معلومات، منشأ نمو هوش، بررسی رویدادها، بی اعتنایی به تجارب، ضبط آزموده ها، نیاز جوان به راهنمایی، جوان و هوش طبیعی اکتسابی، تفکیک هوش ها، جوان به راهنمایی، جوان و تخیلات، جوان و افکار نامتوافق، استفاده از تجارب، تجارب آموزنده، حوادث اتفاقی، تجربه لایق انتقال، سخن لقمان، منشی ساسانیان، سخن نو و نامأنوس، فایده دشمن داشتن، دوست کم و دشمن زیاد، استفاده از دوست و دشمن، دشمن نافع تر از دوست، انتقال تجربه به جوان، بازگویی به کمک تخیل، جوان، جوان و تضاد روحی، نگرانی و اختلال اخلاق، پرستش از مشکلات جوان، وظیفه بزرگ ترها در مقابل جوان، بدترین روش از نظر جوان، طرز راهنمایی جوان.