گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

13. جوانان و فرضیه های خلاف مذهب

خانواده و اختلافات مذهبی، منشأ اختلافات، مرگ در نظر مادیون، مادی گری در قرون گذشته، مرگ در مکتب پیامبران، جهان بعد از مرگ، راسل و کلمات تردیدآمیز، فکر و انرژی شیمیایی، مغز و حیات ذهنی، زندگی پس از مرگ، روح مجرد یا کانون فکر، راسل و ادله روحیون، تصلب در مادی گری، لجاجت و فساد رأی، تمایل بشر به زندگی ابدی، چند پرسش و پاسخ، کلاس تعالی، هم آهنگی عقیده و فطرت، احساس غیر قابل توصیف، مطالب توزین ناپذیر، سخن ناسنجیده، منشأ، گرایش های مذهبی، اختلاف بزرگسالان و جوان، والدین متدین و فرزندان بی ایمان، تصور ناسازگاری دین و دانش، کلیسا و محکمه تفتیش عقاید، محاکمه دانشمندان، سوزاندن دانشمند، تنزل ارزش نصرانیت، اسلام و تعلیم و تعلم، بی سوادی در جاهلیت، اسلام و فرهنگ عمومی، آموزش همگانی، اسیران و آموزگاری، تدریس به جای غرامت جنگ، حداقل تحصیل، معیار ارزش انسان، وحشیان حیوان صفت، خاشاک های اجتماع، کار بر اساس علم، قرآن و اجرام کیهانی، مطالعه در جهان حشرات، تدبر در کتاب آفرینش، کلیسا و تثلیث ، اعتقاد ناممکن، تصور بی اساس، فرضیه، علم نیست، قرآن و مسائل حقیقی، نظریه علمی درباره آفتاب، لامارک و بنیاد انواع، ابطال تئوری لامارک، صفات موروثی های ناثابت، فرضیه های نادرست، اسلام و مسائل فوق علم، صفات غیر قابل سنجش، تکنیک و حالات روانی، نارسایی فکر بشر، معنی نماز برای خدا، نتایج روانی نماز، حقیقت فوق علم، آزمایش الهی، پاستور و مذهب، نتیجه غرور علمی، ضعف مبانی دینی، سعادت در پرتو علم و دین.

14. اسلام و ارزش های انسانی

معیار انسانیت، آزادی از اسارت شهوات، حیوان بالفعل و انسان بالقوه، بلوغ و تمایلات حیوانی، بحران تکلیف و احساس مذهب، جوان ندای تقدس، دو راهی فضیلت و رذیلت، بلوغ و ظهور استعدادها، آغاز تکالیف دینی، علائم بلوغ طبیعی، بلوغ شرعی بر اساس بلوغ طبیعی، معیار سن در بلوغ شرعی، تقدم بلوغ جنسی دختران بر پسران، عوامل تقدم و تأخیر بلوغ سنت آفرینش در دختران و پسران، هم آهنگی قوانین تشریع و تکوین، تفاوت های دختران و پسران، سن آغاز تکلم، رابطه زبان با اندیشه، حد فاصله انسان و حیوان، فزونی هوش دختران بر پسران، ارزش های ذوقی و احساسات متضاد، غرایز حیوانی و تمایلات انسانی، نیاز جوان به راهنمایی، قبول یا رد تعالیم الهی، روش های افراطی و تفریطی، اسلام و اقناع تمایلات، تحدید غرایز و بقای تمدن، انسان و وسوسه تجاوز، کشمکش فرد و جامعه، انسان از دیدگاه طبیعی، تعدیل غرایز و کمالات معنوی، مبارزه با هوای نفس، جهاد اکبر، مبارزه های انسان، از نفس ملهمه، منشأ آرامش درون، اخلاق در پرتو کف نفس، آزادی از قیود حیوانی، غلبه شهوت بر وجدان، کشمکش های درونی، تنزه آزادگان از فریب کاری، اسلام و تکالیف دینی عدل و احساس ایمنی، دنیای امروز و غرایز، بی اعتنایی به وجدان، زندگی خشونت آمیز، مسابقه تسلیحاتی به جای اخلاق، شرط حیات انسانی، آزادی از پرستش هوی، دنیای متمدن و عقاید خرافی، عصر جاهلیت و برتری نژادی، اسلام و تساوی نژاد، برادری و برابری، لغزش ابوذر غفاری، خشم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، رأی دیوان کشور آمریکا، اعلامیه حقوق بشر، مومنین و قوانین الهی، مردم و قوانین بشری، قوانین و دل های مردم، جهان متمدن و شکنجه سیاه پوستان، اعمال غیر انسانی جنایات وحشیانه، به دار آویختن کودکان، ترجیح مرگ بر زندگی، شرط همزیستی انسان ها، نمونه ای از تعالیم الهی.

15. جوان و تقلید از دنیای غرب

سرمایه های زندگی، وراثت های طبیعی و اکتسابی، وظیفه شناسی حیوان، بی نیازی حیوان از تقلید، بشر و مواریث اجتماعی، لزوم تعلیم و تربیت، تقلید از گذشتگان، اقتباس روش های پلید، تقلیدهای ناروا، عقل و غریزه تقلید، برنامه پیامبران الهی، مبارزه با تقلیدهای احمقانه، بت شکنی ابراهیم، تفکر و رهایی از نادانی، عقل و هدف تقلید، بررسی و تحقیق، تقلید کورکورانه، عمل طوطی وار، تقلید یا پاسخگویی، تقلید عاقلانه، پاسخ بدنی و ذهنی، منابهه و محاکات، عمل ناخود آگاه تلقین و هیجان های اجتماعی، اعمال جنون آمیز، تراکم احمق و ابلهی، حیوان و منابهه و محاکات، مردم تفاوت رشد فرهنگی، کودک و تقلید ناسنجیده، فراگرفته های دوران کودکی، زشت کاری در نظر کودکان، فراگیری ناخواسته، احمق و منابهه و محاکات، آزمایش عقل، بی سوادی و اقتباس کورکورانه، فراگیری ناسنجیده، خودباختگی روحی، هم مانندی ناآگاه، غرب زدگی، شناخت مقتضیات زمان، اقتباس آگاهانه، همگامی با تکامل یافتگان، رسول اکرم و سلاح های جدید، دانش روز و تمدن صنعتی، تکنیک و افزایش جنایات، تقلید در چهارچوبه عقل، تقلید بی قید و شرط، دانشمندان و افکار خرافی، عقاید ناصحیح ارسطو، پیروی در حدود مصلحت، شرقیان خود باخته، سنجش افکار با مقیاس غرب، بی اعتنایی به معیارهای اخلاقی و غرب زدگان و مراسم ژانویه، دنیای غرب و فقر اخلاقی، شرق و آرزوی زندگی غربی، تصادم آداب قدیم و جدید، مواد مخدر و جوانان غرب، گدایی به خاطر نان و حشیش، عوارض اعتیادات مضر، ناکامی برای لذت موقت، روابط جنسی در کادر قانون صلاح و فساد واقعی، دنیای غرب و مسائل جنسی، جامعه ما و عواطف دینی، نتیجه بحث.