گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

12. پیشرفت علم و تحکیم ایمان

ایمان و سعادت بشر، تحصیل دانش و تحکیم ایمان، علم و معرفت الهی، نارسایی فکر، نفی، خانواده و اختلافات مذهبی، نظریه مادی و عصر جاهلیت، گمان غیر طبیعی، رهبر اسلام و پیروان مذهب، استدلال دهریون، پرستش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، توهم بی اساس راسل، پرسش ناصحیح، نارسایی فکر سائل، حقیقت ازلی و ابدی، واجد همه کمالات، موجود بدون علت، تئوری قدم عالم، نظریه غیر عقلانی تصادف، سخنانی از دانشمندان الهی گزافه گویی هگل، علم و خداپرستی، نیوتن و قانون جاذبه، انیشتین و دانش مکانیک، اخلاق علمی نیوتن و انیشتین، صحنه سازی راسل، بررسی مقاله راسل، فرمان عمومی خداوند، بشر و قوانین خلقت، حوادث طبیعی و قوانین آفرینش، فرمان خصوصی خداوند، اساس معجزات، بشر و قوانین تکوینی، علمای اسلام و مطالعات کیهانی، نیوتن و محاسبه علمی، انتقاد راسل، هدف راسل از انتقاد، نتیجه معکوس، اتفاق نظر نیوتن و انیشتین، بشر و جهان محسوس، درک نارسای بشر، تفکر در آفریده های الهی، عجز آدمی از درک حقیقت حق، پرستش خدای نادیده، قلمرو دانش بشر، حقایق ناشناخته، خداوند نامحسوس، کار کودکانه، فضای غیر قابل تصور، نتیجه بحث، جوان و خواهش آزادی، انگیزه حمایت از مادی گری، جوان و نوطلبی، پیشروی در پرتو علم، نفی باری تعالی بدون دلیل، علم و دلایل الهیون، استقلال طلبی جوان، مخالفت با ایمان بزرگسالان، استفاده صحیح از نیروی علم، بهره گیری ناروا از علم، هدف های غیر مشروع.

13. جوانان و فرضیه های خلاف مذهب

خانواده و اختلافات مذهبی، منشأ اختلافات، مرگ در نظر مادیون، مادی گری در قرون گذشته، مرگ در مکتب پیامبران، جهان بعد از مرگ، راسل و کلمات تردیدآمیز، فکر و انرژی شیمیایی، مغز و حیات ذهنی، زندگی پس از مرگ، روح مجرد یا کانون فکر، راسل و ادله روحیون، تصلب در مادی گری، لجاجت و فساد رأی، تمایل بشر به زندگی ابدی، چند پرسش و پاسخ، کلاس تعالی، هم آهنگی عقیده و فطرت، احساس غیر قابل توصیف، مطالب توزین ناپذیر، سخن ناسنجیده، منشأ، گرایش های مذهبی، اختلاف بزرگسالان و جوان، والدین متدین و فرزندان بی ایمان، تصور ناسازگاری دین و دانش، کلیسا و محکمه تفتیش عقاید، محاکمه دانشمندان، سوزاندن دانشمند، تنزل ارزش نصرانیت، اسلام و تعلیم و تعلم، بی سوادی در جاهلیت، اسلام و فرهنگ عمومی، آموزش همگانی، اسیران و آموزگاری، تدریس به جای غرامت جنگ، حداقل تحصیل، معیار ارزش انسان، وحشیان حیوان صفت، خاشاک های اجتماع، کار بر اساس علم، قرآن و اجرام کیهانی، مطالعه در جهان حشرات، تدبر در کتاب آفرینش، کلیسا و تثلیث ، اعتقاد ناممکن، تصور بی اساس، فرضیه، علم نیست، قرآن و مسائل حقیقی، نظریه علمی درباره آفتاب، لامارک و بنیاد انواع، ابطال تئوری لامارک، صفات موروثی های ناثابت، فرضیه های نادرست، اسلام و مسائل فوق علم، صفات غیر قابل سنجش، تکنیک و حالات روانی، نارسایی فکر بشر، معنی نماز برای خدا، نتایج روانی نماز، حقیقت فوق علم، آزمایش الهی، پاستور و مذهب، نتیجه غرور علمی، ضعف مبانی دینی، سعادت در پرتو علم و دین.

14. اسلام و ارزش های انسانی

معیار انسانیت، آزادی از اسارت شهوات، حیوان بالفعل و انسان بالقوه، بلوغ و تمایلات حیوانی، بحران تکلیف و احساس مذهب، جوان ندای تقدس، دو راهی فضیلت و رذیلت، بلوغ و ظهور استعدادها، آغاز تکالیف دینی، علائم بلوغ طبیعی، بلوغ شرعی بر اساس بلوغ طبیعی، معیار سن در بلوغ شرعی، تقدم بلوغ جنسی دختران بر پسران، عوامل تقدم و تأخیر بلوغ سنت آفرینش در دختران و پسران، هم آهنگی قوانین تشریع و تکوین، تفاوت های دختران و پسران، سن آغاز تکلم، رابطه زبان با اندیشه، حد فاصله انسان و حیوان، فزونی هوش دختران بر پسران، ارزش های ذوقی و احساسات متضاد، غرایز حیوانی و تمایلات انسانی، نیاز جوان به راهنمایی، قبول یا رد تعالیم الهی، روش های افراطی و تفریطی، اسلام و اقناع تمایلات، تحدید غرایز و بقای تمدن، انسان و وسوسه تجاوز، کشمکش فرد و جامعه، انسان از دیدگاه طبیعی، تعدیل غرایز و کمالات معنوی، مبارزه با هوای نفس، جهاد اکبر، مبارزه های انسان، از نفس ملهمه، منشأ آرامش درون، اخلاق در پرتو کف نفس، آزادی از قیود حیوانی، غلبه شهوت بر وجدان، کشمکش های درونی، تنزه آزادگان از فریب کاری، اسلام و تکالیف دینی عدل و احساس ایمنی، دنیای امروز و غرایز، بی اعتنایی به وجدان، زندگی خشونت آمیز، مسابقه تسلیحاتی به جای اخلاق، شرط حیات انسانی، آزادی از پرستش هوی، دنیای متمدن و عقاید خرافی، عصر جاهلیت و برتری نژادی، اسلام و تساوی نژاد، برادری و برابری، لغزش ابوذر غفاری، خشم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، رأی دیوان کشور آمریکا، اعلامیه حقوق بشر، مومنین و قوانین الهی، مردم و قوانین بشری، قوانین و دل های مردم، جهان متمدن و شکنجه سیاه پوستان، اعمال غیر انسانی جنایات وحشیانه، به دار آویختن کودکان، ترجیح مرگ بر زندگی، شرط همزیستی انسان ها، نمونه ای از تعالیم الهی.