گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

11. تحول فرهنگی و تضاد افکار

آثار تحول فرهنگی، آموزش های صحیح و ناصحیح، تزلزل شخصیت، سرگشتگی جوانان، درون ناآرام، درماندگی در مقابل تحولات، اختلاف بزرگسال و جوان، خانواده های تحصیل کرده، خانواده های بی سواد، بدنامی خانواده، جوانان درس خوانده و بزرگسالان بی سواد، خانواده ها و تحول فرهنگی، عادات و رسوم، رسوم قابل توجیه، رسوم خرافی، رسوم ضد انسانی، زنده به گور کردن زن، نحوست سیزده، بت و قربانی فرزندان، نقش محیط در شخصیت افراد، ناپایداری محیط اجتماعی، عوامل تغییر محیط، قدرت حکومت ها، اراده مردان بزرگ، پیامبران و اصلاح محیط، پرستش سنگ و چوب، رسول اکرم و نسل جوان، جوانان و مبارزه با شرک، بت منات، ربودن بت، توقع دفاع، معبود بی اثر، نجات از جهل، رسوم جاهلیت، تحقیر زنان، تجاوز به اموال، اسلام و اصلاحات اساسی، حقوق زنان، احترام قانون اموال، تساوی حقوق، رشد علمی، تمیز روا یا ناروا، عالم و غیر عالم، روح آسیب پذیر، دل بستن به موهومات، ضرورت تعلیم و تعلم، علوم و نمودن جدید، دروس آموزشگاهی، راه انتقال معلومات، تقلید و اقتباس، بررسی و تحقیق، اطلاعات آگاهانه و ناآگاه، آغاز اختلاف، انتقاد با حسن نیت، انتقادهای تحقیرآمیز، بزرگسالان، جوان و عواطف انسان، انتقاد از بزرگسالان، جوان و حقایق ناشناخته، به هم آمیختن حق و باطل، معیارهای نارسا، انتقاد با مراعات ادب، افراط در توبیخ، رمز نفوذ کلام.

12. پیشرفت علم و تحکیم ایمان

ایمان و سعادت بشر، تحصیل دانش و تحکیم ایمان، علم و معرفت الهی، نارسایی فکر، نفی، خانواده و اختلافات مذهبی، نظریه مادی و عصر جاهلیت، گمان غیر طبیعی، رهبر اسلام و پیروان مذهب، استدلال دهریون، پرستش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، توهم بی اساس راسل، پرسش ناصحیح، نارسایی فکر سائل، حقیقت ازلی و ابدی، واجد همه کمالات، موجود بدون علت، تئوری قدم عالم، نظریه غیر عقلانی تصادف، سخنانی از دانشمندان الهی گزافه گویی هگل، علم و خداپرستی، نیوتن و قانون جاذبه، انیشتین و دانش مکانیک، اخلاق علمی نیوتن و انیشتین، صحنه سازی راسل، بررسی مقاله راسل، فرمان عمومی خداوند، بشر و قوانین خلقت، حوادث طبیعی و قوانین آفرینش، فرمان خصوصی خداوند، اساس معجزات، بشر و قوانین تکوینی، علمای اسلام و مطالعات کیهانی، نیوتن و محاسبه علمی، انتقاد راسل، هدف راسل از انتقاد، نتیجه معکوس، اتفاق نظر نیوتن و انیشتین، بشر و جهان محسوس، درک نارسای بشر، تفکر در آفریده های الهی، عجز آدمی از درک حقیقت حق، پرستش خدای نادیده، قلمرو دانش بشر، حقایق ناشناخته، خداوند نامحسوس، کار کودکانه، فضای غیر قابل تصور، نتیجه بحث، جوان و خواهش آزادی، انگیزه حمایت از مادی گری، جوان و نوطلبی، پیشروی در پرتو علم، نفی باری تعالی بدون دلیل، علم و دلایل الهیون، استقلال طلبی جوان، مخالفت با ایمان بزرگسالان، استفاده صحیح از نیروی علم، بهره گیری ناروا از علم، هدف های غیر مشروع.

13. جوانان و فرضیه های خلاف مذهب

خانواده و اختلافات مذهبی، منشأ اختلافات، مرگ در نظر مادیون، مادی گری در قرون گذشته، مرگ در مکتب پیامبران، جهان بعد از مرگ، راسل و کلمات تردیدآمیز، فکر و انرژی شیمیایی، مغز و حیات ذهنی، زندگی پس از مرگ، روح مجرد یا کانون فکر، راسل و ادله روحیون، تصلب در مادی گری، لجاجت و فساد رأی، تمایل بشر به زندگی ابدی، چند پرسش و پاسخ، کلاس تعالی، هم آهنگی عقیده و فطرت، احساس غیر قابل توصیف، مطالب توزین ناپذیر، سخن ناسنجیده، منشأ، گرایش های مذهبی، اختلاف بزرگسالان و جوان، والدین متدین و فرزندان بی ایمان، تصور ناسازگاری دین و دانش، کلیسا و محکمه تفتیش عقاید، محاکمه دانشمندان، سوزاندن دانشمند، تنزل ارزش نصرانیت، اسلام و تعلیم و تعلم، بی سوادی در جاهلیت، اسلام و فرهنگ عمومی، آموزش همگانی، اسیران و آموزگاری، تدریس به جای غرامت جنگ، حداقل تحصیل، معیار ارزش انسان، وحشیان حیوان صفت، خاشاک های اجتماع، کار بر اساس علم، قرآن و اجرام کیهانی، مطالعه در جهان حشرات، تدبر در کتاب آفرینش، کلیسا و تثلیث ، اعتقاد ناممکن، تصور بی اساس، فرضیه، علم نیست، قرآن و مسائل حقیقی، نظریه علمی درباره آفتاب، لامارک و بنیاد انواع، ابطال تئوری لامارک، صفات موروثی های ناثابت، فرضیه های نادرست، اسلام و مسائل فوق علم، صفات غیر قابل سنجش، تکنیک و حالات روانی، نارسایی فکر بشر، معنی نماز برای خدا، نتایج روانی نماز، حقیقت فوق علم، آزمایش الهی، پاستور و مذهب، نتیجه غرور علمی، ضعف مبانی دینی، سعادت در پرتو علم و دین.