گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

مقدمه

کتابی که اکنون به عنوان گفتار فلسفی درباره بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات تقدیم خوانندگان عزیز می شود شامل قسمتی از سخنرانیهای خطیب نامی معاصر و دانشمند معظم جناب آقای محمد تقی فلسفی واعظ مشهور می باشد، که در دو مجلد تنظیم شده است. بخش دوم آن، که کتاب حاضر است، مشتمل بر ده فصل می باشد.
کسانی که به بیانات شیوا و رسای معظم له آشنائی دارند می دانند که این گوینده توانا مطالب علمی و مشکل را با بیانی ساده و نافذ و قابل عموم ایراد نموده و هر کس به فراخور ذوق خود را هر طبقه و مرتبه ای که باشد از آن استفاده می کند.
افکار و تمایلات بزرگسال و جوان که موضوع بحث این کتاب است که از مسائل مهم و مورد توجه روان شناسان جهان می باشد و درباره آن کتابهای بیشماری نوشته اند. مهم و مورد توجه روان شناسان جهان می باشد و درباره آن کتابهای بیشماری نوشته اند. اسلام نیز به این امر توجه کامل داشته و قرآن کریم و احادیث، پیرامون معاد مطالب بسیاری به مسلمین گفته شده است.
در گفتارهای این کتاب، معظم له، درباره مسایل مربوط به بزرگسال و جوان بحث می نماید و با استفاده از نظریه های آنان و انتقاد از بعضی از مکاتب، حقایق نهفته را آشکار و برتری اسلام را از لحاظ علمی روشن می نماید.
در این گفتارها از آیات و احادیث مربوطه با اسلوب تازه ای ضمن بحثهای متنوع استفاده شده و نیز مقالات علمی و نظریه های دانشمندان غرب به مناسبت عیناً نقل گردیده است.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، پس از کسب موافقت معظم له، له منظور آشنایی بیشتر عموم مردم با مبانی اسلام، با تأییدات خداوند متعال تصمیم به چاپ مجموعه آثار ایشان گرفت تا پس از چاپ، با بهای مناسب در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.
پاییز 1377
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

فهرست مندرجات

11. تحول فرهنگی و تضاد افکار

آثار تحول فرهنگی، آموزش های صحیح و ناصحیح، تزلزل شخصیت، سرگشتگی جوانان، درون ناآرام، درماندگی در مقابل تحولات، اختلاف بزرگسال و جوان، خانواده های تحصیل کرده، خانواده های بی سواد، بدنامی خانواده، جوانان درس خوانده و بزرگسالان بی سواد، خانواده ها و تحول فرهنگی، عادات و رسوم، رسوم قابل توجیه، رسوم خرافی، رسوم ضد انسانی، زنده به گور کردن زن، نحوست سیزده، بت و قربانی فرزندان، نقش محیط در شخصیت افراد، ناپایداری محیط اجتماعی، عوامل تغییر محیط، قدرت حکومت ها، اراده مردان بزرگ، پیامبران و اصلاح محیط، پرستش سنگ و چوب، رسول اکرم و نسل جوان، جوانان و مبارزه با شرک، بت منات، ربودن بت، توقع دفاع، معبود بی اثر، نجات از جهل، رسوم جاهلیت، تحقیر زنان، تجاوز به اموال، اسلام و اصلاحات اساسی، حقوق زنان، احترام قانون اموال، تساوی حقوق، رشد علمی، تمیز روا یا ناروا، عالم و غیر عالم، روح آسیب پذیر، دل بستن به موهومات، ضرورت تعلیم و تعلم، علوم و نمودن جدید، دروس آموزشگاهی، راه انتقال معلومات، تقلید و اقتباس، بررسی و تحقیق، اطلاعات آگاهانه و ناآگاه، آغاز اختلاف، انتقاد با حسن نیت، انتقادهای تحقیرآمیز، بزرگسالان، جوان و عواطف انسان، انتقاد از بزرگسالان، جوان و حقایق ناشناخته، به هم آمیختن حق و باطل، معیارهای نارسا، انتقاد با مراعات ادب، افراط در توبیخ، رمز نفوذ کلام.