فهرست کتاب


شفا و درمان با قرآن

مجتبی رضایی‏

جهت درد پا

در روایت است که: برای رفع درد پا دو رکعت نماز می خوانی، در هر رکعت یک مرتبه حمد و از آمن الرسول تا آخر سوره ی بقره را می خوانی(113).

درد دست ها

جهت علاج درد دست ها این آیه را بنویسد و بر آن بندد:
و قالت الیهود ید الله مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاة و لیزیدن کثیراً منهم ما انزل الیک من ربک طغیاناً و کفراً تا آخر آیه (مائده 64)(114).

رفع سوختگی

به جهت رفع سوختگی آتش این آیه را بر برگ مورد(115) بمالد به زودی شفا یابد:
افرأیتم النار التی تورون ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون - نحن جعلناها تذکرة و متاعاً للمقوین (واقعه 71 - 73)(116).