فهرست کتاب


نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

37. حارث بن امرو القیس کندی

مامقانی به نقل از اصحاب سیر نوشته است که او از مردان شجاع بود که نامش در کتابهای تاریخی و جنگها آمده است. علامه شوشتری می نویسد که:
صاحب حقائق الاوردیه گوید که او ابتدا در سپاه عمربن سعد بود تا آنکه به کربلا رسید. در آنجا چون دید که با شرایط امام حسین (ع) مخالفت شد به سپاه امام پیوست. او یکی از چهار تن کندی بود که در کنار حضرت امام حسین (ع) به چشم می خورد، باید گزارش شهادت وی در کربلا را با تامل نگریست (تنقیح المقال، ج 1، ص 243؛ قاموس الرجال، ج 3،ص 13؛ امام حسن و امام حسین (ع)، ص 246؛ ابصار العین، ص 174 - 175)

38. حارث بن نبهان، مولی حمزه بن عبدالمطلب

نوشته اند نبهان مولی حمزه مردی شجاع بود که چند سال پس از شهادت حمزه وفات یافت. حارث پسر نبهان از مدینه همراه امام حسین (ع) به کربلا آمد و در کنار آن حضرت به شهادت رسید علامه شوشتری نوشته است که اهل سیر آورده اند که حارث به فیض شهادت امام حسین (ع) نائل شد، اما در این باره مستندی که به آن مراجعه کرد، وجود ندارد (تنقیح المقال، ج 1، ص 248؛ منتهی الامال، ص 420؛ اعیان الشیعه، ج 4، ص 375؛ قاموس الرجال، ج 3، ص 55؛ امام حسن و امام حسین (ع)، ص 246؛ ابصار العین، ص 124).

39. حبشه بن قیس النهمی

حبشه (حبشی) بن قیس بن سلمه بن طریف النهمی، یا چنان که در برخی از منابع آمده است، حبشه بن قیس النهمی یکی دیگر از شهدای کربلا و از یاران همدانی امام حسین (ع) بود که نام وی را در شمار شهدای حمله اولی ثبت کرده اند. در منابع و مقاتل کهن نامی از وی در میان نیست (تنقیح المقال، ج 1، ص 250؛ امام حسن و امام حسین (ع)، ص 246؛ ابصار العین، ص 150).