گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

ترجمه آیات قرآن.

با توجه به اینکه قرآن کریم در برخی آیات کتاب نامیده شده، از این نماد برای ترجمه آیات قرآنی استفاده کرده ایم. شماره آیات در متن کتاب با در پاورقی آمده است.

مصباح ا: فاتحه

1 - فاتحه
2 - بقره
3 - آل عمران
4 - نساء
5 - مائده

فاتحه آغاز قرآن آمده - بقره آیات ایمان آمده
آل عمران و نساء و مائده - سوره ها روشنگر جان آمده

1 - فاتحه

فاتحه یعنی آغاز گر و گشاینده. این سوره مکی است(1).
1) فاتحه به معنای چیست و چرا این سوره را فاتحه الکتاب گفته اند؟ 2) این سوره را چرا حمد می گویند؟ 3) معنی رحمن و رحیم چیست؟ 4) غرض این سوره چیست؟ 5) خداوند چگونه این سوره را بین خود و بنده اش تقسیم کرده است؟
فاتحه از ریشه فتح و به معنی گشاینده و آغاز کننده است.
از آنرو که قرآن با این سوره آغاز می شود، آن را فاتحه الکتاب به معنی آغازگر کتاب خدا نامگذاری کرده اند.
نام دیگر آن حمد است. حمد به معنای سپاس و ستایش در برابر عمل زیبایی است که کسی به اختیار خویش انجام می دهد. چون تمامی نعمت ها از خداست و همه خلقت و زیبایی های آفرینش از اوست، در این سوره خداوند مورد ستایش و حمد قرار گرفته است(2).
اسم به معنی نشانه و علامت است. بسم الله یعنی با نام و نشان خدا آغاز می کنم. بسم الله در این سوره هم آغاز قرآن است و هم آغاز سوره حمد. آری خداوند کلام مبارک خویش و کتاب هدایتش را با گلواژه الله نشان می گذارد، و نیز سوره حمد و تمام سوره ها را(3).
الله در اصل ال اله بوده است. اله به معنی کسی است که مورد پرستش و عبادت و بندگی است. الله نام خداوند است که پدید آورنده هستی و تنها معبود به حق در جهان است.
رحمان و رحیم هر دو از کلمه رحمت گرفته شده اند. خدای رحمان یعنی خدایی که دارای رحمت بسیار است و خدای رحیم یعنی خدایی که رحمت او دائم و پیوسته است.
خداوند رحمان است، چرا که رحمت او آنچنان گسترده است که شامل حال تمامی موجودات و انسانها اعم از مسلمانان و کافر است.
خداوند همچنین رحیم است، یعنی رحمت او ثابت و باقی است.
رحمت او نه تنها در این دنیا بلکه در آخرت نیز پایدار و آشکار است، اما این نوع رحمت فقط شامل حال مومنان است.
خداوند، قرآن کریم و سوره حمد را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند که یاد آور رحمت عام و باقی اوست. هر کس از آن هدایت جوید به رحمت الهی روی آورده است.
مقصود از این سوره حمد خداست، اما نه تنها به زبان بلکه با اظهار بندگی و درخواست کمک و هدایت از خداوند. کلامی است که خداوند به نیابت از بندگان خود گفته است تا به بندگان، ادب را در مقام اظهار عبودیت و بندگی، بیاموزد.
آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم بدین معنی است که: پروردگارا، من حمد تو را با نام تو آغاز می کنم تا این سپاس و ستایش و اظهار بندگی من نشان تو را داشته باشد و خالص برای تو باشد.
الحمد لله رب العالمین یعنی: تمام حمدها و ستایش ها برای خداست، چرا که تمامی نعمت ها از اوست. خداست که سرچشمه تمام زیبایی ها و نعمت هاست. اوست پروردگار جهانیان است.
الرحمن الرحیم تاکید دوباره بر رحمت بسیار و دائم خداست.
مالک یوم الدین یادآور روز جزا و فرمانروایی مطلق خدا در آن روز است.
آنکه این سوره را می خواند، وقتی به ایاک نعبد می رسد با گفتن آن خود را در محضر خدا می بیند و اقرار می کند که: خدایا تنها تو را عبادت می کنیم و با گفتن ایاک نستعین هم آوا با تمامی بندگان، از درگاه خداوند یاری می جوید و از او می خواهد که در طریق عبودیت او و همه بندگان را مدد کند و او را، تنها کمک و مددکار خویش می شناسد.
پس از آن از او می خواهد که او را در هر مرتبه از هدایت که هست، بیشتر به صراط مستقیم هدایت کند، و در طریق استوار خویش قرار دهد.
راه آنانکه در اطاعت و انجام دستورات دین توفیقشان داده است. راه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین که خدا به آنان نعمت داده است(4). نه راه آنانکه خود را از رحمت الهی دور داشته و مورد غضب قرار داده اند و نه شیوه آنانکه ره گم کرده اند و در زندگی به دنبال آب، اما گرفتار سرابند.
نام دیگر این سوره ام الکتاب است، یعنی مادر کتاب. گویا این سوره تمامی مفاهیم قرآن را به صورت خلاصه و فشرده در خود جمع کرده و چکیده قرآن است.
در روایتی از حضرت علی امیر المومنین (علیه السلام) آمده است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم:
خدای تعالی فرمود: فاتحه الکتاب را بین خودم و بنده ام تقسیم کردم. نصفش برای من و نصفش برای بنده من است؛ و بنده ام آنچه (در این سوره) درخواست می کند به او می دهم.
هنگامی که می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم خداوند عزوجل می فرماید: بنده من مرا حمد گفت، و اقرار کرد که نعمتهایی که از آن بهره مند است، از سوی من است، و بلاهایی که از او دور شده از لطف و احساس من است، من شما (فرشتگان) را گواه می گیرم که نعمتهای آخرت را نیز بر نعمتهای دنیای او اضافه کنم و بالاهای آخرت را از او دور کنم همانطور که بالاهای دنیا را از او دور کردم.
و آنگاه که می گوید: الرحمن الرحیم خدای عزوجل می فرماید: بنده ام شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد می گیرم که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصیبش را از عطای خود بسیار گردانم.
و چون می گوید: مالک یوم الدین، خدای تعالی می فرماید: شاهد باشید همانطور که بنده ام اعتراف کرد به اینکه من مالک روز جزا هستم، روز حساب، حسابش را آسان گردانم، و نیکی هایش را قبول کرده و از گناهانش در گذرم.
وقتی می گوید: ایاک نعبد خدای عزوجل می فرماید: بنده ام راست گفت، و همانا تنها مرا عبادت کرد. شما (فرشتگان) را گواه می گیریم که قطعا در برابر عبادتش پاداشی دهم که هر کس در عبادت راه مخالف او را رفته به حال او رشک برد.
و آنگاه که می گوید: و ایاک نستعین، خدای تعالی می فرماید:
بنده ام تنها از من یاری خواست و به سوی من پناهنده شد. من نیز شما را شاهد می گیرم که او را قطعا در کارش کمک کنم و حتما در سختی ها به فریادش رسم و یقینا در گرفتاری ها دستش را بگیرم و یاری اش کنم.
و چون می گوید: اهدنا الصراط المستقیم... تا آخر سوره، خدای عزوجل می فرماید: دعای بنده ام برآورده است و در خواستش پذیرفته. همانا آنچه را درخواست کرد، اجابت کردم و آنچه را آرزو داشت به او عطا کردم و از آنچه بیم داشت ایمنش گردانیدم(5).