گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

نکته:

در برخی از سوره ها نکاتی وجود دارد که توجه به آنها برای آنان که با قرآن سر و کار دارند ضرورت دارد و یا اینکه دانستن آنها برایشان مفید است.

ترجمه آیات قرآن.

با توجه به اینکه قرآن کریم در برخی آیات کتاب نامیده شده، از این نماد برای ترجمه آیات قرآنی استفاده کرده ایم. شماره آیات در متن کتاب با در پاورقی آمده است.

مصباح ا: فاتحه

1 - فاتحه
2 - بقره
3 - آل عمران
4 - نساء
5 - مائده

فاتحه آغاز قرآن آمده - بقره آیات ایمان آمده
آل عمران و نساء و مائده - سوره ها روشنگر جان آمده