گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

توجه و تذکر

در مقام نتیجه گیری، تذکراتی برای خوانندگان آمده است که نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد و برخی از آنها، همانند یک بیدار باش است که همه ما بدان نیازمندیم. این نماد نشانگر آن تذکرات و هشدارهاست.

نکته:

در برخی از سوره ها نکاتی وجود دارد که توجه به آنها برای آنان که با قرآن سر و کار دارند ضرورت دارد و یا اینکه دانستن آنها برایشان مفید است.

ترجمه آیات قرآن.

با توجه به اینکه قرآن کریم در برخی آیات کتاب نامیده شده، از این نماد برای ترجمه آیات قرآنی استفاده کرده ایم. شماره آیات در متن کتاب با در پاورقی آمده است.