گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

علائم و نمادها

در این کتاب از علائم و نمادهایی زیر استفاده شده است:
آغاز مطلب جدید.

توجه و تذکر

در مقام نتیجه گیری، تذکراتی برای خوانندگان آمده است که نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد و برخی از آنها، همانند یک بیدار باش است که همه ما بدان نیازمندیم. این نماد نشانگر آن تذکرات و هشدارهاست.

نکته:

در برخی از سوره ها نکاتی وجود دارد که توجه به آنها برای آنان که با قرآن سر و کار دارند ضرورت دارد و یا اینکه دانستن آنها برایشان مفید است.