گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

شعرهای کلیدی و 23 مصباح در این مجموعه

آسمان قرآن را ستارگانی است و بر بالای آن ستارگان، ستارگانی دیگر.
شگفتی هایش قابل شمارش نیست و تازه های آن هرگز کهنه نمی گردد. چراغ های هدایت در آن راست... ( رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
قبل از آغاز، برای آشنایی بیشتر با این کتاب و استفاده بهینه از آن، لازم است توضیحات زیر را بخوانید:
1 - صفحات حاوی شعرهای کلیدی برای آن دسته از عزیزان است که دوست دارند نام و شماره سوره ها را به ترتیب به خاطر بسپارند. از اینرو شما می توانید از این صفحات استفاده و یا از آن صرفنظر کنید.
2 - در هر شعری کلیدی نام پنج سوره به ترتیب آمده است. این شعرها به شما کمک می کند تا نام و شماره سوره های قرآن را به صورت یک سرگرمی حفظ کنید.
3 - این کتاب به صورت بیست و سه مجموعه از سوره ها تنظیم شده است. (عدد 23 شماره سال هایی است که در طی آن قرآن بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است.) این مجموعه ها را مصباح نامیده ایم.
4 - هر مجموعه یا مصباح، شامل 5 سوره و تنها مصباح آخری 4 سوره را شامل می شود. بدین ترتیب در 23 مصباح، تعداد 114 سوره قرآن به ترتیب کامل می گردد.
5 - مصباح به معنی چراغ است. از آنجا که قرآن روشنگر راه زندگی انسانهاست، این نام را برگزیده ایم. هر مصباح دارای شماره و نامی است که شماره و نام نخستین سوره یا به عبارت دیگر، سر گروه آن مجموعه است.
6 - هر شعری کلیدی با تصاویری همراه است که نمادی از دو یا سه سوره از سوره های آن مصباح است. آن تصاویر کمک شایانی به حفظ سوره ها می کند. (با توجه به اینکه تصاویر 10 برابر کلمات در حافظه ماندگارند.)
8 - در صفحات مربوطه، حتما تصویری برای اولین سوره مصباح که سر گروه می باشد، آمده است.
9 - حفظ سوره های هر مصباح نخست با به خاطر سپردن نماد و تصویر مربوطه و سپس حفظ شعر کلیدی، به سادگی میسر است. شما می توانید این کار را به صورت یک سرگرمی انجام و دیگران را نیز بدان تشویق کنید.
10 - با استفاده از صفحات حاوی اشعار کلیدی به سادگی می توانید نام 114 سوره قرآن را به ترتیب حفظ کنید. پس از آن، تا پایان عمر شما خود را با قرآن مانوس تر احساس خواهید کرد. شما هم مانند بسیاری از عزیزان می توانید آن را تجربه کنید.
خداوند یارتان

علائم و نمادها

در این کتاب از علائم و نمادهایی زیر استفاده شده است:
آغاز مطلب جدید.

توجه و تذکر

در مقام نتیجه گیری، تذکراتی برای خوانندگان آمده است که نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد و برخی از آنها، همانند یک بیدار باش است که همه ما بدان نیازمندیم. این نماد نشانگر آن تذکرات و هشدارهاست.