فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

3.چیدن گوشت بدن خود:

از عذابهای اخروی دیگر برای زنان بدحجاب این است که در قیامت گوشت بدن آنها توسط خودشان با قیچی هایی از آتش چیده می شود.در حدیث معراج از پیامبر نقل شده است:
رایت امراة تقطع لحم جسدها من مقدمها و موخرها بالمقاریض من النار...(339)؛ زنی را دیدم که گوشت بدنش را از جلو و عقب با قیچی هایی از آتش می چید.
و اما اللتی کانت تقرض لحمها بالمقاریض فانها کانت تعرض نفسها علی الرجال(340)؛ و اما آن زنی که گوشت بدن خود را به قیچی هایی از آتش می چید آن زنی بود که در دنیا خود را در معرض تماشای مردان نامحرم و در اختیار آنها می گذاشت.

مباحث پایانی:

لف.جمع بندی و نتیجه گیری :

در اثر حاضر مطالب و مباحث مختلفی مطرح شد که ارایه یک جمع بندی جامع و در برگیرنده همه مسائل، کار نسبتا سخت و مشکلی است.بنابراین، تنها با مرور برخی یافته های پژوهشی مهم این اثر، تلاش می کنیم اهمیت برخی از مسائل را در ذهن خوانندگان برجسته نماییم.
1.مقولاتی همچون عفاف و حیا که به منزله ریشه حجاب و پوشش ظاهری هستند همانند خود حجاب و پوئشش دارای ریشه فطری هستند.
2.حجاب و پوشش اسلامی دارای آثار و فواید فروانی است که برخی از آنها عبارتند از: آزادی فکری، سلامت روحی، سلامت جسمی، تحکیم نهاد خانواده، رعایت احترام بانوان، تعدیل غریزه خودنمایی و....
3. گرچه دین اسلام تأکید عمده اش بر پوشیده بودن بانوان در مواجهه با نامحرم است، خواه این پوشش از نوع چادر باشد یا از نوع غیر چادر، اما از آنجایی که حجاب دارای مقدار حداقلی و حداکثری است و داشتن حجاب حداکثری برای بانوان در مواجهه با نامحرم بهتر است به همین دلیل از متون دینی استفاده می گردد که اسلام بانوان را به استفاده از حجاب حداکثری مثل چادر مشکی ترغیب و تشویق نموده است.
4. به رغم تبلیغات سوء دشمنان، حجاب با چادر مشکی نه تنها دارای عوارض منفی نیست، بلکه دارای آثار و فواید متعددی مثل تأمین پوشش بیشتر نسبت به دیگر رنگها، نگاه شکنی در مواجهه با نامحرم، آرامش بخشی به زنان و مردان، کنترل کنندگی نسبت به تحریک غریزه جنسی، و اعطا کننده احتشام و هیبت معنوی به بانوان است.
5با مقایسه جلباب قرآنی و چادر مشکی از نظر مفهوم، اندازه و کارکرد و رنگ آشکار شد که تشابه و همانندی بسیار نزدیکی بین آن دو وجود دارد.
به گونه ای که می توان ادعا نمود که چادر مشکی به عنوان بهترین شکل تأمین کننده حجاب اسلامی دارای ریشه قرآنی است.
6. علاوه بر قرآن، در سیره و سنت زنان و بانوان اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و بانوان مسلمان نیز چادر مشکی از جایگاه مهمی برخوردار است به گونه ای که شواهد تاریخی فراوان تأیید می کنند که بانوان مسلمان از صدر اسلام تاکنون در دوره های مختلف از آن استفاده می کرده اند.
7. از متون اسلامی استفاده می شود بین برخورداری از جاذبه های جنسی بانوان و رعایت حجاب حداکثری رابطه مستقیم وجود دارد به گونه ای که هر چه مقدار جاذبه جنسی در بانوان بیشتر باشد حجاب اسلامی به نحو بیشتر و بهتری باید رعایت گردد.بنابراین، رعایت حجاب برتر مثل چادر مشکی از سوی دختران جوان که معمولا جاذبه های جنسی در آنها بیشتر است مورد تأکید است، اما در مورد دختران خردسال و نیز بانوان کهنسال که جاذبه جنسی در آنان نیست چنین تأکیدی وجود ندارد و آنان می توانند از حجاب های دیگر نیز استفاده نمایند.البته برای اینکه دختران خردسالی وقتی به سن بلوغ و تکلیف می رسند به راحتی از حجاب برتر چادر استفاده کنند، پیشنهاد می شود با استفاده از روشهای تربیتی صحیح مثل استفاده از ادبیات داستانی(341) از همان سنین خردسالی فرهنگ سازی درباره آنان فرهنگ سازی در مورد برتری حجاب با چادر صورت پذیرد.
8. در قرآن مجید علاوه بر حجاب به شکل چادر مشکی انواع دیگر حجاب مثل حجاب و پوشش در نگاه، گفتار، رفتار، روابط خانوادگی، روابط با نامحرمان نیز مطرح شده است که در ضمن بررسی اجمالی آیات و احادیث به آنها پرداخته شد.طرح این گونه از حجابها در قرآن و حدیث نشان دهنده نگاه دقیق و جامع و کامل اسلام به مقوله حجاب و پوشش است.
9.حجاب و پوشش دارای درجات و مراتبی مختلفی مثل حجاب تحمیلی، تقلیدی، مصلحتی، تعقلی و تعبدی است که بهترین درجه حجاب، حجاب تعقلی و حجاب تعبدی است که در ضمن آیات و احادیث معصومان (علیه السلام) از آن سخن گفته شد.بانوان مسلمان با مطالعه مداوم و مستمر و تحقیق در زمینه مسایل حجاب اسلامی می توانند به درجه و مرتبه برتر حجاب که همان حجاب تعقلی و تعبدی است دست یابند.
10. بهترین روش دستیابی به حجاب تعقلی و حجاب تعبدی به گونه ای که خود بانوان عاشقانه پذیرای حجاب کامل شوند، ایجاد عقیده راسخ و صحیح در بانوان در مورد حقانیت حجاب اسلامی است و روشن است که پیدایش این عقیده از طریق کارهای فرهنگی صحیح، جامعه و هدفمند از سوی افراد و مراکز فرهنگی متعهد و دلسوز ممکن خواهد بود.