فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

2. آویزان شدن با مو :

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد بخشی از چیزهایی که در شب معراج دیده است نقل شده است :
و رأیت امراة بشعرها یغلی دماغ راسها(337)؛ و زنی را دیدم که به موهای سرش آویزان بود و مغز سر او به جوش و غلیان در آمده بود.
حضرت در توضیح رفتاری که این اثر و پیامد را باعث شده است فرموده اند:
اما الملعقة بشعرها فانها کانت لاتغضی شعرها من الرجال(338)؛ اما آن زنی که به موهای سرش آویزان بود زنی بود که موهای خود را (در دنیا از مردان نامحرم) نمی پوشاند.

3.چیدن گوشت بدن خود:

از عذابهای اخروی دیگر برای زنان بدحجاب این است که در قیامت گوشت بدن آنها توسط خودشان با قیچی هایی از آتش چیده می شود.در حدیث معراج از پیامبر نقل شده است:
رایت امراة تقطع لحم جسدها من مقدمها و موخرها بالمقاریض من النار...(339)؛ زنی را دیدم که گوشت بدنش را از جلو و عقب با قیچی هایی از آتش می چید.
و اما اللتی کانت تقرض لحمها بالمقاریض فانها کانت تعرض نفسها علی الرجال(340)؛ و اما آن زنی که گوشت بدن خود را به قیچی هایی از آتش می چید آن زنی بود که در دنیا خود را در معرض تماشای مردان نامحرم و در اختیار آنها می گذاشت.

مباحث پایانی: