فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

مبحث دوم : آثار اخروی بدحجابی :

پرسش : در متون اسلامی چه آثار اخروی برای بدحجابی ذکر شده است؟
پاسخ :
در بینش اسلامی اعمال انسان علاوه بر آثار دنیوی دارای آثار اخروی نیز می باشد.اعمالی مانند آشکار کردن مو، آرایش ها و زینت ها در نزد نامحرم و جلوه گری با لباس نازک، تنگ و رنگارنگی از جمله مصادیق مختلف بدحجابی هستند که در برخی احادیث مورد آن وعده عذاب های مختلف داده شده است.که می توان آن عذاب ها را آثار اخروی بدحجابی نامید.برخی از این آثار عبارتند از :

1. آتش دوزخ :

پیامبر اکرم 56(صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیثی که از ایشان نقل شده است زنانی که زینت خود را برای نامحرمان آشکار سازند سزوار آتش دوزخ دانسته اند.
نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان تتزین المراة لغیر زوجها فان فعلت کان حقا علی الله ان یحرقها(336)؛ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نهی کرد از اینکه زن خود را برای غیر شوهرش آرایش نماید اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش بسوزاند.

2. آویزان شدن با مو :

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد بخشی از چیزهایی که در شب معراج دیده است نقل شده است :
و رأیت امراة بشعرها یغلی دماغ راسها(337)؛ و زنی را دیدم که به موهای سرش آویزان بود و مغز سر او به جوش و غلیان در آمده بود.
حضرت در توضیح رفتاری که این اثر و پیامد را باعث شده است فرموده اند:
اما الملعقة بشعرها فانها کانت لاتغضی شعرها من الرجال(338)؛ اما آن زنی که به موهای سرش آویزان بود زنی بود که موهای خود را (در دنیا از مردان نامحرم) نمی پوشاند.