فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

4. تأثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده :

پرسش : حجاب چگونه در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده تأثیر می گذارد؟
پاسخ :
بدون تردید تشکیل خانواده مرکز عشق و امید و تحقیق آرزوهای شیرین همه دختران و پسران جوان است.جوانان تشکیل زندگی زناشویی را برآورنده بسیاری از آرزوها و رویاهای خود می دانند.
از سوی دیگر خانواده مهم ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی جامعه انسانی است و تأثیر آن در نهادهای اجتماعی دیگر مثل نهاد آموزش و پرورش و نهاد حکومت و سیاست غیر قابل انکار است.بنابراین ثبات و استحکام نهاد اجتماعی خانواده، در استحکام و استواری نهادهای دیگر جامعه نیز مؤثر خواهد بود.
و تردیدی نیست که یکی از عوامل مهم در تشکیل و استحکام خانواده رعایت حجاب است.چون اگر در جامعه حجاب کاملا رعایت گردد و رابطه جنسی تنها به رابطه زن و شوهری در محیط خانواده محدود گردد، جوانان با ازدواج به تشکیل خانواده تمایل پیدا می کنند و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات و استحکام بیشتری نیز خواهند داشت و در نهایت بیشترین فایده و نفع نصیب خود زنان خواهد شد، زیرا با مستحکم شدن خانواده، بانوان از محبت و حمایت روحی و عاطفی همسران خود برخوردار خواهند شد، اما اگر بدحجابی و بی حجابی و خودنمایی و آرایش بانوان به طور تحریک کننده در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه روابط جنسی افسار گسیخته و غیرمشروع در غیر از محیط خانواده ممکن گردد، دیگر نه تنها جوانان با ازدواج به تشکیل خانواده تن نخواهند داد، بلکه خانواده های تشکیل شده نیز دائما متزلزل شده، فرو خواهند ریخت.چون مردان با دیدن زنان بدحجاب و بی حجاب تحریک شده، آسیب پذیر خواهند شد و در نتیجه کانون گرم خانواده به سردی می گراید و محبت در خانواده جای خود را به تنفر خواهد داد، زیرا همسر قانونی رقیب و مانع روابط جدید جنسی به حساب می آید.
بنابراین، در پرتو رعایت حجاب اسلامی است که نهاد خانواده تشکیل می گردد و درخشش و بالندگی و استحکام لازم را پیدا خواهد کرد.

5. تأثیر حجاب در حضور اجتماعی سالم زنان:

پرسش : آیا رعایت حجاب کامل مانع فعالیت و حضور بانوان در اجتماع است یا برعکس، مجوز حضور اجتماعی سالم آنان است؟
پاسخ :
اندام زن به ویژه اگر به آرایه ها و پیرایه ها، تزیین و آراسته گردد هیجان آور و هوس آفرین است.از سوی دیگر زن بخش عظیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهد که در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند نقش آفرینی عظیمی داشته باشد.اسلام با تدبیر حکیمانه قانون حجاب و پوشش کامل بانوان در خارج از منزل، در حقیقت جواز حضور آنها در اجتماع را صادر نموده است و با دستورات جامع و راهگشا در زمینه رعایت حجاب اسلامی، از یک سو این نیروی عظیم را از تباه شدن و بی اثر ماندن نجات داده است و از سوی دیگر، جلوی فسادگستری و ناهنجاری های ناشی از اختلاط مرد و زن را گرفته است(311).
خانم دکتر حمیرا هوشمند در پاسخ به این پرسش خبرنگار که شما از چادر به عنوان حجاب اصلی خود استفاده می کنید آیا این نوع حجاب مشکی برای شما به وجود نیاورده است؟ می گوید:
به هیچ وجه، برعکس (این گونه حجاب کامل) همواره به مخاطبین من این اطمینان را داده است که حضور من به ساده ترین وجه ممکن در جامعه، نشانه صداقت و علاقه ام به خدمتگزاری است و اینکه در فکر آراستن و مطرح کردن خود نیستم(312).
بنابراین، حجاب کامل بانوان باعث می گردد که آنان به طور سالم در صورت ضرورت و لزوم در جامعه حضور یابند تا جامعه بتواند از نیروی آنها به طور شایسته استفاده کند.دو مثال زیر مطلب فوق را بیشتر توضیح می دهد:
مثال اول :
همان طور که سد نیروی آب را مهار می کند و آن را در معرض استفاده مطلوب قرار می دهد حجاب و پوشش اسلامی بانوان نیز هم چون سدی عظیم و آهنین نیروی زنان را ذخیره می سازد و از هرز رفتن آن مدر مسیرهای نامطلوب جلوگیری می کند.
مثال دوم :
آتش در صورتی می تواند آب را گرم کند و حتی آن را به صورت غلیان و حالت جوش در آورد که آب در ظرفی جای داده شود و بین آتش و آب حجاب و مانعی وجود داشته داشته باشد و الا با ریختن آب بر روی آتش نه تنها حرارتی ایجاد نخواهد شد، بلکه خود نیز خاموش خواهد گشت و در نتیجه هر دو از بین خواهند رفت.
همچنین نیروی زن وقتی ارزش خود را در جامعه به دست می آورد و گرمی بخش و مکمل فعالیتهای دیگر اجتماعی می گردد که حجاب کامل خود را رعایت کند، در غیر این صورت با آرایش و خودنمایی نه تنها نیرویش صف تجمل می شود، بلکه همچون آبی بر آتش از به جریان افتادن چرخ فعالیت مردان نیز جلوگیری خواهد کرد، زیرا زن به آراستن خود مشغول می شود و نیم دیگر اجتماع یعنی مردان نیز به مشغول می گردند(313).

6. تأثیر حجاب در رعایت احترام بانوان :

پرسش : حجاب چگونه و به چه دلیل باعث رعایت حرمت و احترام بانوان می گردد؟
پاسخ :
زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است.حفظ حجاب و پوشش به نوعی باعث احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه های شهوانی و حیوانی است.اگر زن حدود شرعی حجاب را رعایت نکند بیماردلان به او طمع ورزیده، با نگاه آلوده خود حریم او را می شکنند.و آن شخصی که باید سالم بماند و نسل سالم تربیت کند تحت تأثیر آن نگاه ها به طرف شهوات سوق داده می شود و در نتیجه هویت واقعی خود را فراموش و در چنگ بیماردلان و هوس بازان گرفتار می آید.
به نظر می رسد اینکه نگاه به زن غیر مسلمان بدون ریبه و لذت جایز است و در مقابل حفظ حجاب و پوشش کامل توسط زن مسلمان واجب است و نگاه به زن مسلمانی حتی بدون ریبه و لذت نیز جایز نیست دلیل و شاهد حرمت و احترام ویژه اسلام برای زن مسلمان است(314).
علاوه بر این اصولا ارتباط کمتر و دوری از شی مطلوب، جذابیت و احترام آن را بیشتر می کند دوری و دوستی مثلی معروف است.بنابراین پوشش زن جذابیت و احترام او را در نظر جنس مخالف بیشتر می کند و تلاش و پیشگیری اش را برای وصال فزونی خواهد بخشید.شکوفایی ذوق ادبی و نگارش داستان هایی نظیر لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، اکثرا در اثر حجاب زن و مجهوری مرد تحقق یافته است.بنابراین، حتی اگر زنان خواهان تحکیم موقعیت و افزایش احترام و محبوبیت خود هستند می باید آن را در سنگر حجاب به دست آورد.