فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

حجاب مصلحتی:

حجاب کسی است که به دلیل مبانی فکری و عقیدتی یا ذوقی و سلیقه ای خود اعتقادی به حجاب ندارند، ولی درعین حال حجاب را رعایت می کنند، زیرا معتقد است که که صحیح نیست به ارزشهای مورد قبول و پذیرفته شده جامعه بی اعتنایی شود، چون رعایت مصالح اجتماعی بر نظرات و سلایق شخصی مقدم است.

حجاب تعقلی:

حجاب فردی است که به مدد فکر، اندیشه و عقل ورزی به حجاب و پوشش روی آورده و خود را به آن پای بند و ملتزم ساخته است و استدلال های محکم عقلی برای انتخاب خود دارد.علم و آگاهی و سر افرازی، ویژگی بارز چنین حجابی است.

حجاب تعبدی:

حجاب انسانی است که ابتدا وارد رواق و حوزه خرد و عقل شده و به مرحله: حجاب تعقلی نایل آمده و آن گاه به دلیل پذیرش عبودیت حق تعالی، خویش را به شرف حجاب کامل اسلامی آراسته است تا شرط بندگی بجا آورده باشد.دست یافتن به حجاب تعبدی، بدون گذر از حجاب تعقلی معمولا میسر نیست، زیرا تعبد بدون پشتوانه تعقل چیزی جز نوعی تقلید نخواهد بود.مهم ترین و بارزترین ویژگی حجاب تعبدی، عشق ورزیدن به حجاب اسلامی و پا فشاری بر آن است (24).
روشن است که همه انواع حجاب فوق از نظر ارزش و اهمیت در یک درجه و اهمیت نیستند، در یک داوری کلی و اجمالی می توان دو نوع حجاب تعقلی و تعبدی بیشتر قابل دفاع و پذیرش است، چون اساسا عقل و شرع در اثبات بسیاری از گزارهها و احکام اسلامی و از جمله حجاب اسلامی به یکدیگر کمک می کنند.و از آنجایی که قرآن و حدیث دو منبع جاوید و اصیل برای آشنایی با احکم اسلامی می باشد، ما در بحث آینده با استمداد از قرآن و حدیث برخی از ابعاد و زوایای حجاب اسلامی را طرح خواهیم نمود.
ب :برخی حجاب هاو پوششهای معنوی انسان:
پرسش: آیا انسان علاوه بر حجاب و پوشش ظاهری دارای پوششهای معنوی و روحی نیز هست؟
پاسخ:
در یک نگاه کلی انسان دارای دو بعد مادی و معنوی یا جسمانی و روحانی یا ظاهری و باطنی است و به طور طبیعی هر یک از دو بعد یاد شده نیازمند پوشش های ظاهری و باطنی است تا در دستیابی انسان به سلامت جسمی و روحی و در نتیجه رسیدن انسان به تکامل، او را کمک نمایند.گرچه جسم و روح هر دو مهم هستند و انسان باید برای سلامت هر دو تلاش نماید چون جسم و روح در یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند، اما از آنجایی که روح نسبت به جسم دارای اهمیت بیشتری است، زیرا آنچه هویت و شخصیت انسان را شکل می دهد مسایل روحی و روانی او مثل افکار، عواطف و اعمال اوست.بنابراین ما نیز نخست از برخی پوشش های معنوی انسان مثل تقوا، عفت و حیا به منزله ریشه و اساس پوششهای ظاهری انسان هستند بحث می کنیم