فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

حجاب تقلیدی

حجاب آن شخصی است که با تقلید از خانواده و اطرافیان به طور اجمالی و سر بسته ارزشهای سنتی خانواده یا اجتماع را درباره حجاب پذیرفته است، ولی هنوز وارد حوزه تعقل و استدلال نشده است وبرای نحوه حجاب و پوشش خود دلیل و برهانی ندارد.

حجاب مصلحتی:

حجاب کسی است که به دلیل مبانی فکری و عقیدتی یا ذوقی و سلیقه ای خود اعتقادی به حجاب ندارند، ولی درعین حال حجاب را رعایت می کنند، زیرا معتقد است که که صحیح نیست به ارزشهای مورد قبول و پذیرفته شده جامعه بی اعتنایی شود، چون رعایت مصالح اجتماعی بر نظرات و سلایق شخصی مقدم است.

حجاب تعقلی:

حجاب فردی است که به مدد فکر، اندیشه و عقل ورزی به حجاب و پوشش روی آورده و خود را به آن پای بند و ملتزم ساخته است و استدلال های محکم عقلی برای انتخاب خود دارد.علم و آگاهی و سر افرازی، ویژگی بارز چنین حجابی است.