فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

حجاب تحمیلی:

مقصود از حجاب تحمیلی، حجابی است که از سوی دیگران بر شخص تحمیل گردد و خود فرد اعتقادی به آن ندارد به طوری که با کم شدن یا برداشته شدن فشار روحی و اجتماعی فرد خود را از پایبندی به آن آزاد می داند مثل برخی از دختران که با خارج شدن ازدرمدرسه یا دانشگاه چادر خود را بر می دارند و داخل کیف قرار می دهند.

حجاب تقلیدی

حجاب آن شخصی است که با تقلید از خانواده و اطرافیان به طور اجمالی و سر بسته ارزشهای سنتی خانواده یا اجتماع را درباره حجاب پذیرفته است، ولی هنوز وارد حوزه تعقل و استدلال نشده است وبرای نحوه حجاب و پوشش خود دلیل و برهانی ندارد.

حجاب مصلحتی:

حجاب کسی است که به دلیل مبانی فکری و عقیدتی یا ذوقی و سلیقه ای خود اعتقادی به حجاب ندارند، ولی درعین حال حجاب را رعایت می کنند، زیرا معتقد است که که صحیح نیست به ارزشهای مورد قبول و پذیرفته شده جامعه بی اعتنایی شود، چون رعایت مصالح اجتماعی بر نظرات و سلایق شخصی مقدم است.