احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

اسلام و کفر

1. اگر کافری مسلمان شود فرزند یا نوه نابالغش نیز به تبعیت از او حکم مسلمان را داشته و پاک است(632).
2. اگر یکی از پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ کودکی مسلمان باشد، بچه نیز حکم مسلمان را داشته و پاک است(633).
3. اگر هیچیک از پدر، مادر، پدر بزرگ و یا مادر بزرگ کودکی مسلمان نباشند، کودک نیز تابع آنان است و حکم مسلمان را ندارد(634).
4. زنازاده ای که یکی از پدر و مادرش مسلمان باشد، تابع پدر یا مادری است که مسلمان است(635).
5. کافری که مسلمان می شود، فرزندش با چند شرط در مسلمانی و طهارت تابع اوست:
کودک تحت تکفل او باشد(636).
ممیز نباشد(637).
اگر ممیز است اظهار کفر نکند(638).
در غیر این موارد تابع پدرش نیست(639).
در تبعیت فرزند از کافری که مسلمان شده، فرقی نیست که کافر پدر آن کودک باشد یا جد و یا مادر او (640).
6. کودکی که در حکم کافر است - یعنی والدین و اجداد او کافرند - اگر اظهار اسلام کند، اگر ممیز و عاقل بوده و با آگاهی، اسلام را پذیرفته، مسلمان و پاک است(641).
7. اگر کودک مرتد شود احکام مرتد بر او بار نمی شود، هرچند در آستانه بلوغ باشد(642).
8. چنانچه کودک حرفی بزند که موجب کفر باشد، نمی توان او را مرتد و کافر دانست(643).
9. در صورتی که کودک مرتد شود باید تعزیرش کنند(644).


...................) Anotates (.................
1) امام خمینی: فقه واقعی و کامل انسان و جامعه از گهواره تا گور است. (صحیفه نور، ج 21، ص 98).
2) ت، خ، ص 114. م 651 - عروه ج 1، ص 465، الثالث - منهاج، ج 2، ص 309، م 1382 - ت. گ، ص 144،. 651.
3) تحریر، ج 2، ص 310، 2.
4) رجاءاً: به امید مطلوب بودن و ثواب داشتن.
5) عروه، ج 1، ص 465. م الثالث.
6) تحریر، ج 2، ص 310، م 2، منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
7) ت. گ، ص 162، م 926 - ت. خ، ص 164. م 926 - عروه، ج 1، ص 601، س 7.
8) تحریر، ج 2، ص 310، م 2.
9) تحریر، ج 2، ص 310، م 2.
10) تحریر، ج 2، ص 310، م 2.
11) تحریر، ج 2، ص 310، م 2.
12) تحریر، ج 2، ص 310، م 2.
13) تحریر، ج 2، ص 310، م 2 - منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
14) تحریر، ج 2، ص 310. م 2.
15) تحریر، ج 2، ص 310، م 5 - تحریر، ج 2، ص 310، م 4.
16) تحریر، ج 2، ص 310، م 5 - تحریر، ج 2، ص 310، م 4.
17) تحریر، ج 2، ص 310، م 5 - تحریر، ج 2، ص 310، م 4.
18) تحریر، ج 2، ص 174، م 487- تحریر، ج 2، ص 311، م 8.
19) تحریر، ج 2، ص 311. م 8.
20) تحریر، ج 2، ص 311. م 7.
21) منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
22) منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
23) منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
24) منهاج، ج 2، ص 309، م 1382.
25) تحریر، ج 2، ص 311،م م - منهاج، ج 2، ص 309، م 1383.
26) تحریر، ج 2، ص 311، م 9.
27) تحریر، ج 2، ص 311، م 10.
28) تحریر، ج 2، ص 311، م 9.
29) منهاج، ج 2، ص 310، م 1385 - تحریر، ج 2، ص 311. م 9.
30) منهاج، ج 2، ص 309، م 1383.
31) منهاج، ج 2، ص 309، م 1383.
32) طعامی که در جشن و شادی به افراد داده می شود.
33) تحریر، ج 2، ص 310. م 3.
34) تحریر، ج 2، ص 310، م 3.
35) تحریر، ج 2، ص 310، م 3.
36) جامع عباسی، ص 304، س آخر، ج 2، ص 312، م 14.
37) ت، ص 421، م 2496 - ت. خ، ص 426، م 2496 - مهناج، ج 2، ص 310، م 1386.
38) تحریر، ج 2، ص 276، م 8.
39) جامع عباسی، ص 304، س 20.
40) تحریر، ج 2، ص 312، م 11.
41) تحریر، ج 2، ص 312، م 11.
42) تحریر، ج 2، ص 312، م 11.
43) تحریر، ج 2، ص 312، م 15 - منهاج، ج 2، ص 310، م 1387.
44) ت، گ، ص 422، م 2500 - ت. خ ص 427، م 2500
45) جامع عباسی، ص 304، س آخر - منهاج، ج 2، ص 310، مم 1387.
46) جامع عباسی، ص 304، س آخر.
47) تحریر، ج 2، ص 312، م 15.
48) ت. گ، ص 422، و 2498 - ت. خ، ص 427، م 2498.
49) منهاج، ج 2، ص 293، م 1284 - ت، خ، ص 427، م 2497.
50) ت. خ، ص 427، و م 2497.
51) تحریر، ج 2، ص 276، م 8.
52) تحریر، ج 1، ص 581، م 32 - منهاج، ج 2، ص 110، م 457.
53) عروه، ج 2، ص 619، مم 8
54) تحریر، ج 2، ص 276، م 8 - ت. ج، ص 427، م 2497 - ت. گ. ص 421، م 2497.
55) تحریر، ج 2، ص 276، م 8.
56) عروه، ج 2، ص 619، 8.
57) ت. گ، ص 421، م 2496 - ت. خ، ص 426، م 2496 - ت. خ، ص 426، م 2496.
58) جامع عباسی، ص 304، س آخر - منهاج، ج 2، ص 310، م 1386.
59) جامع عباسی، ص 304، س آخر -تحریر، ج 2، ص 312،م 12.
60) جامع عباسی، ص 304، س آخرت - گ، ص 421.م 2496 -ت، خ، ص 426،م 2496 - تحریر، ج 2، ص 312،م 12.
61) تحریر، ج 2، ص 312.م 11.
62) منهاج، ج 2، ص 310،م 1386 - تحریر، ج 2، ص 312،م 11 - جامع عباسی، ص 304، س 22.
63) منهاج، ج 2، ص 310،م 1386 - جامع عباسی، ص 304، 22.
64) منهاج، ج 2، ص 310،م 1386.
65) عروره، ج 1، ص 722،م 2.
66) منهاج، ج 1، ص 125، الرابع - عروه، ج 1، ص 105، الخامس.
67) ت. گ. ص 294،م 1738،ت. خ. ص 295.م 1738 - عروه، ج 2، ص 222، فصل 11 - تحریر، ج 1، ص 295،م 8 و ص 296،م 9 و 10 - منهاج، ج 1، ص 293، ترخیص الافطار.
68) ت. گ ص 294،م 1738،ت. خ. ص 295،م 1738 - عروه، ج 2، ص 222، فصل 11 - تحریر، ج 1، ص 295،م 8، ص 296.م 9 و 10.
69) ت. گ. ص 294.م 1738 -ت. خ. ص 295،م 1738.
70) ت. گ. ص 294،م 1737، 1738 -ت. خ ص 295،م 1737 -ت. خ. ص 295،م 1738 - عروه، ج 2، ص 222، فصل 11 - تحریر، ج 1، ص 295،م 8 و ص 296م 9 و 10 - منهاج ج 1، ص 293، ترخیص.
71) تحریر، ج 1، ص 295،م 8 و ص 296،م 9 و 10.
72) ت. گ. ص 294،م 1737 و 1738 -ت. خ. ص 295،م 1737 و 1738، ص 295،م 1738 - عروه، ج 2، ص 222، فصل 11 - تحریر، ج 1، ص 295،م 8 ص 296م 9 و 10 -منهاج، ج 1، ص 293، ترخیص الافطار.
73) ت. گ. ص 294،م 1738 - عروه، ج 2، ص 222، فصل 11.
74) تحریر، ج 2، ص 265،م 1.
75) تحریر ج 2، ص 265، القول... .
76) منهاج، ج 2، ص 290،م 1271 - تحریر، ج 2، ص 265،م 1.
77) منهاج، ج 2، ص 291 دت م 1273 - تحریر، ج 2، ص 276،م 4.
78) تحریر، ج 2 ص 266.م 2.
79) منهاج، ج 2، ص 291.م 1275.
80) منهاج، ج 2، ص 291،م 1275.
81) منهاج، ج 2، ص 290،م 1271 - تحریر، ج 2، ص 266، الشرط الخامس.

82) منهاج، ج 2، ص 291 -م 1277، تحریر، ج 2، ص 268،م 7.
83) تحریر، ج 2، ص 268،م 7.
84) منهاج، ج 2، ص 291 -م 1277 - تحریر، ج 2، ص 268،م 7.
85) تحریر، ج 2، ص 268،م 7.
86) منهاج، ج 2، ص 291،م 1277 - تحریر، ج 2، ص 268،م 7.
87) عروه، ج 1، ص 93،م 33.
88) ت، گ، ص 25،م 142 - عروه، ج 1، ص 93،م 33.
89) عروه، ج 1، ص 46،م 10.
90) ت. گ. ص 25،م 142.
91) جامع عباسی، ص 305، س 16 - منهاج، ج 2 ص 310،م 1388 - تحریر ج 2، ص 312.
92) جامع غباسی، ص 305، س 16 - تحریر ج 2، ص 312،م 16.
93) جامع عباسی، س 305، ص 16 - تحریر، ج 2، ص 312،م 16.
94) تحریر، ج 2، ص 312.م 16.
95) جامع عباسی، ص 305، س 16.
96) منهاج، ج 2، ص 310،م 1388 - تحریر، ج 2، ص 312.م 16.
97) منهاج، ج 2، ص 310،م 1388.

98) تحریر، ج 2، ص 312م 16.
99) منهاج ج 2، ص 319،م 1388 - تحریر، ج 2 ص 312م 16.
100) منهاج، ج 2، ص 311،م 1390 - تحریر، ج 2، ص 313،م 17 - جامع عباسی، ص 305.

101) منهاج، ج 2، ص 311،م 1390 - تحریر، ج 2، ص 313،م 17.
102) تحریر، ج 2، ص 313،م 17.
103) تحریر، ج 2، ص 313،م 17.
104) منهاج، ج 2، ص 311،م 1397.
105) تحریر، ج 2، ص 311،م 12.
106) جامع عباسی، ص 306، س 2.
107) جامع عباسی، ص 306، س 2.
108) جامع عباسی، ص 306، س 2.
109) منهاج، ج 2، ص 311،م 1394.
110) جامع عباسی، ص 306، س 2 - منهاج، ج 2، ص 310،م 1388 - تحریر، ج 2، ص 312.
111) منهاج، ج 2، ص 311،م 1390 - تحریر، ج 2، ص 313،م 17 - جامع عباسی، ص 305.
112) مجمع، ج 2، ص 178،م 502 و 503 - منهاج، ج 2، ص 310،م 1389 - تحریر، ج 2، ص 313.م 17 - جامع عباسی، ص 305، س 16.
113) مجمع، ج 2، ص 177،م 500.
114) منهاج، ج 2، ص 150،م 631 - تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.
115) تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.
116) تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.
117) منهاج، ج 2، ص 150،م 631 - تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.

118) تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.
119) تحریر، ج 2، ص 234،م 1.
120) تحریر، ج 2، ص 234،م 1.
121) تحریر، ج 2، ص 234،م 1.
122) تحریر، ج 2، ص 234،م 1.
123) تحریر، ج 1، ص 234،م 1.
124) منهاج، ج 2، ص 150،م 631.
125) تحریر، ج 2، ص 233،م 631.
126) تحریر، ج 2، ص 233، خاتمه.
127) مجمع، ج 3، ص 233. خاتمه.
128) تحریر، ج 2، ص 312.م 16 -ت. خ. ص 421،م 2467م
129) تحریر، ج 2، ص 312،م 16.

130) جامع عباسی، ص 202 س آخر.
131) ت. گ. ص 416،م 2467.
132) تحریر، ج 2، ص 313،م 18.
133) منهاج، ج 2، ص 25،م 84 و ص 199،م 874- مجمع، ج 2، ص 23،م 6 - 7 - تحریر، ج 2، ص 13،م 5و ج 1، ص 514،م 20.
134) تحریر، ج 2، ص 13، ص 254،م 1 - عروه ج 2، ص 864، فصل 12،م 1 - مجمع ج 3، ص 23،م 7، ج 2 - تحریر، ج 2، ص 13،م 5 و ص 105، - منهاج، ج 2، ص 25،م 83 و ص 152، 419، و ج 1، ص 115،م 126.

135) تحریر، ج 2، ص 256، ص 115،م 126.
136) تکمله، ص 56،م 277 - تحریر، ج 2، ص 256،م 12 - عروه، ج 2، ص 569،م 16.
137) عروه، ج 2، ص 869،م 16.
138) منهاج، ج 2، ص 25،م 83.
139) تحریر، ج 2، ص 13،م 7 - مجمع، ج 3، ص 24،م 9 و ج 2، ص 150،م 411.
140) مجمع، ج 3، ص 24،م - 9 مجمع، ج 2، ص 150،م 411.
141) تحریر،ج 2، ص 14،م 8 - مجمع، ج 3، ص 24،م 9.
142) مجمع، ج 3، ص 23،م 8 - تحریر، ج 1، ص 514،م 18.
143) مجمع، ج 3، ص 51،م 17 - تحریر، ج 2، ص 44،م 18.
144) تحریر، ج 2، ص 105،م 54.
145) تحریر، ج 2، ص 107،م 60.
146) مجمع، ج 1، ص 557،م 71.
147) منهاج، ج 2، ص 311،م 1391.
148) منهاج، ج 2، ص 25،م 84 - مجمع، ج 3، ص 23،م 6 و 7 و ج 2، ص 150،م 410 - منهاج ج 2، ص 199،م 847 - تحریر، ج 2، ص 13،م 5 - عروه، ج 2، ص 888،م 11.
149) تحریر، ج 2، ص 105،م 54.
150) تحریر، ج 2، ص 13،م 6.
151) مجمع، ج 3، ص 23،م 8 - تحریر، ج 2، ص 514،م 18.

152) تحریر، ج 2، ص 106،م 56.
153) مجمع، ج 1، ص 115،م 126.

154) ت. خ.، ص 373،م 2184 -ت. گ.، ص 372،م 2174.
155) عروه، ج 2، ص 265،م 1.
156) عروه، ج 2، ص 888،م 11 - منهاج، ج 2، ص 229،م 996.

157) عروه، ج 2، ص 888،م 11 - منهاج، ج 2، ص 229،م 996.
158) منهاج ج 1، ص 11،م 25.
159) تحریر، ج 2، ص 13،م 5 - تحریر، ج 1، ص 514،م 20.
160) مجمع، ج 3، ص 23،م 7.
161) تحریر، ج 1 تص 514،م 20.
162) منهاج، ج 2، ص 25،م 84 - تحریر، ج 1، ص 514،م 20.
163) ت. خ. ص 373،م 2184 -ت. گ. ص 372،م 2184.
164) منهاج، ج 1، ص 11،م 25.
165) ت. گ. ص 461،م 2712 -ت. خ. ص 469،م 2712 - عروه، ج 1، ص 371،م 4 - تحریر، ج 1، ص 64،م 1.
166) منهاج، ج 2، ص 24،م 82.
167) استفتائات، ج 2، ص 449،م 88 وم 89 - تحریر، ج 1، ص 511،م 19.
168) استفتائات، ج 2، ص 449،م 89.
169) مجمع، ج 2، ص 130،م 337.
170) تحریر، ج 2، ص 106،م 56.
171) تحریر، ج 2، ص 104،م 49.

172) مجمع، ج 1، ص 569،م 115.
173) تحریر، ج 2، ص 14،م 9.
174) منهاج، ج 2، ص 229،م 997.
175) منهاج، ج 1، ص 11،م 25.
176) تحریر، ج 2، ص 106،م 55.
177) منهاج، ج 2، ص 24،م 82.
178) تحریر، ج 1، ص 514،م 19 - تحریر، ج 2، ص 106،م 55.
179) تحریر، ج 1، ص 514،م 19 - تحریر، ج 2، ص 106،م 55.
180) ت. 1:م 2713.
181) عروه، ج 2، ص 801،م 16.
182) تحریر، ج 2، ص 277،م 2م
183) تحریر، ج 2، ص 277،م 2.
184) مجمع، ج 2، ص 143،م 387.
185) ت. خ. ص 417،م 2438 - منهاج، ج 2، ص 298،م 1316.

186) ت. گ. ص 493،م 2877.
187) ت. گ. ص 493،م 2878.
188) تحریر، کتاب المکاسب،م 22.
189) مجمع، ج 3، ص 24،م 11.
190) عروه، ج 2، ص 191،م 15.
191) استفتائات، ج 2، ص 616،م 3.
192) ت. گ. ص 243،م 1398.
193) ت. گ. ص 493،م 2874.
194) ت. گ، ص 243،م 1398.
195) ت. گ. ص 493،م 2879.
196) مجمع، ج 1، ص 530،م 67.

197) ت. گ. ص 493،م 2877.
198) ت. گ. ص 493،م 2875.
199) ت. گ. ص 493،م 2876.
200) مسائل وردود، ص 118،م 333.
201) مجمع، ج 1، ص 399،م 382 - مجمع ج 1، ص 399،م 384.
202) ت. خ. ص 333ت م 1958 -ت. گ. ص 332،م 1958 - تحریر، ج 1، ص 340،م 1 - عروه ج 2، ص 321،م 18.
203) عروه، ج 2، ص 308،م 8.
204) مجمع، ج 1، ص 417،م 35.
205) مجمع، ج 1، ص 399،م 382 - مجمع، ج 1، ص 399،م 384.
206) مجمع، ج 1، ص 399،م 382 - مجمع،ج 1، ص 399،م 384.
207) ت، گ، ص 493،م 2873.
208) تحریر، ج 2، ص 61،م 22.
209) تحریر، ج 2، ص 61،م 22.
210) عروه، ج 2، ص 805،م 43.
211) عروه، ج 2، ص 805،م 43.
212) استفتائات، ج 2، ص 10،م 22.
213) استفتائات، ج 2، ص 10،م 22.
214) استفتائات، ج 2، ص 9،م 16.
215) ت. خ. ص 351،م 2075.
216) تحریر، ج 2، ص 244،م 25.
217) عروه، ج 2، ص 804،م 36.
218) تحریر، ج 2، ص 244،م 25.
219) عروه، ج 2، ص 805،م 44.
220) تحریر، ج 2، ص 244،م 24 - عروه، ج 2، ص 803،م 35 - منهاج، ج 2، ص 283،م 1232.
221) ت. گ. ص 13،م 57 - عروه، ج 1، ص 164،م 1، 2، 3، ص 550، س 1 - تحریر، ج 1، ص 17،م 1 - منهاج، ج 1، ص 25، الفصل الاول -ت. خ، ص 11،م 57.
222) عروه، ج 1، ص 164،م 1، 2، 3 - تحریر، ج 1، ص 17،م 1 -ت. خ. ص 418، 2445 -ت. گ. ص 413،م 26.
223) تحریر، ج 1، ص 244،م 26.
224) تحریر، ج 3، ص 244،م 26 -ت. گ. ص 413،م 2444.
225) تحریر، ج 2، ص 244،م 26.
226) منهاج، ج 2، ص 382،م 1232.
227) تحریر، ج 2، ص 244،م 25 - عروه، ج 2، ص 803،م 35 - منهاج، ج 2، ص 283،م 1232.
228) ت. گ. ص 412،م 2442.
229) تحریر، ج 2، ص 244،م 25.
230) مجمع، ج 3، ص 24،م 11.
231) مجمع، ج 1، ص 24،م 11.
232) مسائل و ورود، ص 139،م 399.
233) مجمع، ج 2، ص 527،م 51.
234) عروه، ج 2، ص 217،م 2.
235) عروه، ج 2، ص 217،م 2.
236) استفتائات، ج 2، ص 620،م 14.
237) جامع عباسی، ص 428، س 4.
238) مسائل و ردود، ص 121،م 340.
239) عروه، ج 1، ص 715،م 30.
240) گ، ص 489،م 2857.

241) ت، خ، ص 348، م-261ت. گ، ص، 347، م 261.
242) ت. خ. ص 348،م 261 -ت. گ. ص 347،م 261.
243) مناهج، ج 2، ص 313،م 1403.

244) تحریر، ج 2، ص 319،م 1.
245) منهاج، ج 2، ص 313،م 1401.

246) تحریر، ج 2، ص 321،م 10.
247) مجمع، ج 2، ص 184،م 524.
248) مجمع، ج 1، ص 557،م 71.
249) استفتائات، ج 2، ص 546،م 64.
250) عروه، ج 2، ص 319،م 1227.
251) عروه، ج 2، ص 319،م 9، الثالث.
252) ت. 1م 1835 و 11841.
253) تحریر، ج 2، ص 15،م 15 و ص 106،م 58 - مجمع، ج 2، ص 287،م 814.
254) تحریر، ج 2، ص 15،م 15 و ص 58 - مجمع، ج 2، ص 287،م 814.
255) مجمع، ج 2، ص 287،م 814 - تحریر، ج 2، ص 15،م 15.
256) تحریر، ج 2، ص 106،م 58- مجمع، ج 2، ص 287،م 814.
257) تحریر، ج 2، ص 14،م 12.
258) تحریر، ج 2، ص 14،م 12.
259) ت. گ. ص 484،م 2844 -ت. خ. ص 493،م 2822.
260) مجمع، ج 2، ص 134،م 351.
261) مجمع، ج 2، ص 134،م 351.
262) عروه، ج 1، ص 742،م 36.
263) عروه، ج 1، ص 563،م 20.
264) عروه، ج 1، ص 563،. 20.
265) عروه، ج 1،ص 742، م 36 .
266) مجمع، ج 3، ث 23،م 5 - تحریر، ج 2، ص 12،م 2.
267) مجمع، ج 3، ص 23،م 5 - تحریر، ج 1، ص 587،م 4، ص 588،م 10 و ج 2، ص 12،م 2.

268) ت.گ، ص 386،. 2260،ت. خ، ص 388،. 2260 -منهاج، ج 2، ص 197، کتاب الحجر و ج 2، ص 18،م 58 -تحریر ج 2، ص 12، م 1 -مجمع، ج 3، ص 22،م 2.
269) جامع عباسی، ص 143، س 8 - منهاج، ج 2، ص 197 - کتاب الحجر و ج 3، ص 22،م 2 و 3 - تحریر، ج 2، ص 12،م 1 و 2.
270) جامع عباسی، ص 143، س 8 - منهاج، ج 2، ص 197، کتاب الحجر - مجمع، ج 3، ص 22،م 2 و 3 - تحریر، ج 2، ص 12،م 1 و 2.
271) منهاج، ج 2، ص 18،م 58 - تحریر، ج 2، ص 12،م 1 - مجمع، ج 3، ص 22،م 2.
272) تحریر، ج 2،ص 12،م 1.
273) تحریر، ج 2، ص 12،م 1 - مجمع، ج 3، ص 22،م 2.
274) تحریر، ج 2، ص 40،م 5.
275) استفتائات، ج 2، ص 105،م 84.
276) تحریر، ج 2، ص 13،م 14 و ص 17،م 11.
277) تحریر، ج 2، ص 17،م 11.
278) تحریر، ج 2، ص 17،م 11.

279) ت. گ. ص 353،م 2090 - تحریر، ج 1، ص 507. شرط. منهاج، ج 2، ص 18،م 51،مجمع، ج 1، ص 563،م 94، ص 29،م 61 و 63.
280) تحریر، ج 1، ص 507، شرایط.
281) ت. گ. ص، 353،م 2090 - تحریر، ج 1، ص 507،- منهاج، ج 2، ص 18،م 58.
282) ت. گ، ص 353،م 2090 -ت. خ، ص 354،م 2090 - تحریر، ج 1، ص 507 - مجمع، ج 1، ص 563،م 4 - و ج 2، ص 29،م 61.
283) ت. گ، ص 353،م 2090 -ت. خ، ص 354،م 2090.
284) ت، خ، ص 354،م 2092.
285) ت، خ، ص 354،م 2092.
286) ت، گ، ص 353،م 2091 -ت، خ، ص 354،م 2091.
287) ت، خ، ص 353،م 2091.
288) مجمع، ج 2، ص 29،م 62.
289) ت، گ، ص 353،م 2091 -ت، خ، ص 354،م 2091.
290) ت، گ، ص 353،م 2091 -ت، خ، ص 354،م 2091.
291) ت، گ، ص 353،م 2091.
292) مجمع، ج 3، ص 270،م 252 و ج 2، ص 112ت م 281.
293) ت، خ، ص 373،م 2183 -ت، گ، ص 371،م 2183.
294) ت، گ، ص 371،م 2183 - منهاج، ج 2، ص 23،م 80 - تحریر، ج 1، ص 514،م 18.
295) ت، خ، ص 373،م 2183 -ت، گ، ص 371،م 2183 عروه، ج 2،ص 585،م 4.
296) ت، خ، ص 373،م 2183 -ت، گ، ص 371،م 2183 - منهاج، ج 2، ص 24،م 81.
297) منهاج، ج 2، ص 94،م 394.
298) عروه، ج 2، ص 629، خاتمه الثالثه.
299) استفتائات، ج 2، ص 258،م 113.
300) منهاج، ج 2، ص 258،م 113.
301) منهاج، ج 2، ص 253،م 1016 تحریر، ج 2 تا ص 65،م 10.
302) منهاج، ج 2 ص 253،م 1108.
303) تحریر، ج 2، ص 82،م 80.
304) تحریر، ج 2، ص 82،م 80.
305) تحریر، ج 2، ص 56،م 1 - تحریر، ج 2، ص 12،م 1 - مجمع ج 3، ص 22،م 2.
306) تحریر، ج 2، ص 57،م 3 و ص 56،م 1 - منهاج، ج 2، ص 223،م 972، مجمع، ج 2، ص 131،م 339 و 340.
307) تحریر، ج 2، ص 57،م 3 - مجمع، ج 2، ص 131،م 339.
308) مجمع، ج 2، ص 130،م 337.
309) تحریر، ج 2، ص 58،ص 331،م 13 - استفتائات، ج 2، ص 330،م 12 - مجمع، ج 2، ص 34،م 49.
310) جامع عباسی، ص 143، س 8 - تحریر، ج 2، ص 12،م - مجمع، ج 3، ص 22،م 2.
311) منهاج، ج 2، ص 197، کتاب الحجر - تحریر، ج 2، ص 12،م 2.
312) تکمله، ص 6،م 19.
313) تحریر، ج 1، ص 591،م 1 -ت، خ، ص 403،م 2357 -ت، گ، ص 400،م 2357 - تحریر، ج ، ص ،م - مجمع، ج ، ص 22،م 2.
314) تحریر، ج 2، ص 591،م 1 -ت، خ، ص 403،م 2357.
315) ت، خ، ص 403،م 2357 -ت، گ، ص 400،م 2357.

316) ت، گ، ص 397،م 2337 - مجمع، ج 3، ص 4،م 6، ص 22،م 2 - منهاج، ج 2، ص 148،م 620 - تحریر، ج 1، ص 597،م 4 و ص 12،م 1.
317) تحریر، ج 1، ص 597،م 6.
318) منهاج، ج 2، ص 148،م 620 - تحریر، ج 1، ص 597،م 6 - مجمع، ج 3، ص 4،م 7.
319) ت، خ، ص 400،م 2337.
320) ت، گ، ص 397،م 2337 - مجمع، ج 3، ص 4،م 6 و ص 5،م 8 - مناهج، ج 2، ص 148،م 620 - تحریر، ج 1، ص 597،م 4 -ت، خ، ص 400،م 2338.
321) تحریر، ج 1، ص 597،م 4.
322) تحریر، ج 1، ص 597،م 4.
323) تحریر، ج 1، ص 597،م 4.
324) ت، گ، ص 397،م 2338 - مجمع، ج 3، ص 3،م 5،8.
325) ت، خ، ص 400،م 2338.
326) تحریر، ج 1. ص 606 و اماالثانی - تحریر، ج 1، ص 597،م 4.
327) مجمع، ج 3، ص 5،م 9 -تحریر، ج 1، ص 597،م 5.
328) ت، خ، ص 438،م 2559 -ت، گ، ص 432،م 2559 - مجمع، ج 2، ص 126،م 319.
329) تحریر، ج 1، 587،م 4، ص 588،م 10.
330) مجمع، ج 3، ص 23،م 5 - تحریر، ج 1، ص 587،م 4 و ص 588،م 10 و ج 2، ص 12،م 2.
331) ت، خ، ص 354،م 2090.
332) عروه، ج 2، ص 760ت الثالت.
333) عروه، ج 2، ص 760، الثالث -ت، خ، ص 397،م 2320 -ت، گ، ص 395،م 2320.
334) عروه، ج 2، ص 760، الثالث.
335) تحریر، ج 2، ص 608،م 3.
336) منهاج، ج 2، ص 83،م 335.
337) منهاج، ج 2، ص 83،م 335.
338) تحریر، ج 1، ص 557،م 12.
339) منهاج، ج 2، ص 157،م 666 - تحریر، ج 2، ص 230،م 24.
340) تحریر، ج 2، ص 230،م 24.
341) تحریر، ج 2، ص 230،م 24.
342) استفتائات، ج 2، ص 693،م التاسعه -ت. گ، ص 354،م 2095 - تحریر، ج 1، ص 621،م 49.
343) عروه، ج 2، ص 693، التاسعه، -ت، گ، ص 354،م 2095 - تحریر، ج 1، ص 621،م 49.
344) مجمع، ج 3، ص 24،م 10.
345) تحریر، ج 2، ص 14،م 9.
346) جامع عباسی، ص 202، س 11.
347) جامع عباسی، ص 217، س 10- تحریر، ج 2، ص 3،م 1.
348) جامع عباسی، ص 217، س 10 - منهاج، ج 2، ص 194،م 822 - تحریر، ج 2، ص 3،م 1.
349) جامع عباسی، ص 355، س 24.
350) تحریر، ج 2، ص 14،م 13 - مجمع، ج 3، ص 24،م 12.
351) مجمع، ج 3، ص 371،م 156.
352) منهاج، ج 1، ص 12،م 29.
353) ت. گ، ص 484،م 2825 -ت، خ، ص 493،م 2823.
354) ت، خ، ص 157،م 886 -ت، گ، ص 155،م 886.
355) منهاج، ج 1، ص 41،م 103.
356) عروه، ج 1، ص 582،م 17 - منهاج، ج 1، ص 152،م 47.
357) تحریر، ج 1، ص 26،م 7 ت،،، ص 45،م 277.
358) مجمع، ج 2، ص 351،م 1007 - تحریر، ج 2، ص 70،م 35 -ت، گ، ص 458، 2692.
359) تحریر، ج 2، ص 70،م 35 -ت، خ، ص 465،م 2692 -ت، گ، ص 458،م 2692.
360) عروه، ج 2، ص 346، العشرون.
361) منهاج، ج 2، ص 253،م 1108 -ت، خ، ص 465،م 2689 -ت، گ، ص 457،م 2689.
362) منهاج، ج 2، ص 264،م 1160 - تحریر، ج 2، ص 72،م 46 نم
363) تکمله، ص 32،م 135.
364) تکمله، ص 32،م 135.
365) تحریر، ج 2، ص 475،م 5.
366) تحریر، ج 2، ص 475،م 5.
367) تحریر، ج 2، ص 474،م 1 - تکمله، ص 43،م 201.
368) تحریر، ج 2، ص 474،م 1.
369) تحریر، ج 2، ص 474،م 3.
370) تکمله، ص 47 - تحریر، ج 2، ص 482،م 1.
371) تکمله، ص 50،م 238 - تحریر، ج 2، ص 488،م 2.
372) تحریر، ج 2، ص 482،م 1.
373) تحریر، ج 23، ص 282،م 1 - تکمله، ص 49،م 232.
374) تحریر، ج 2، ص 482،م 1.
375) تکمله، ص 36،م 156.
376) تکمله، ص 36،م 156 - تحریر، ج 2، ص 463،م الثالث.
377) تحریر، ج 2، ص 470،م 7.
378) تحریر، ج 2، ص 523،م 5.
379) ت، خ، ص 488،م 2806.
380) ت، خ، ص 488،م 2806.
381) ت، خ ص 493،م 2820 - تحریر، ج 2، ص 521، الشرط الثالث وم 1 وم 2 و ص 600ت م 12 -ت، خ، ص 487،م 2799 -تکمله، ص 77، الشراط الثالث.
382) ت، خ، ص 487،م 2799 -ت، گ، ص 478،م 2800 - تکمله، ص 77، الشرط الثالث.
383) تحریر، ج 2، ص 521،م 3.
384) تحریر، ج 2، ص 521،م 1 و ص 560،م 3 - تکمله، ص 103-ت، گ، ص 483،م 2821 - تکمله، ص 103،م 226.
385) تحریر، ج 2، ص 521،م 1 و ص 560،م 3 - تکمله، ص 103،م 223 -ت.گ، ص 483،م 2821 - تکمله، ص 103،م 226.
386) تکمله، ص 69،م 37.
387) تکمله، ص 69،م 157.
388) مجمع، ج 3، ص 269،م 147.
389) مجمع، ج 3، ص 270،م 150.
390) تحریر، ج 2، ص 540،م 2.
391) تحریر، ج 2، ص 540،م 2- تکمله، ص 91،م 157.
392) تحریر، ج 2، ص 570،م 1.
393) تحریر، ج 2، ص 570،م 1.
394) تحریر، ج 2، ص 548،م 37.
395) تحریر، ج 2، ص 595،م 4.
396) تحریر، ج 2، ص 595،م 4.
397) تحریر، ج 2، ص 595،م 4.
398) منهاج، ج 2، ص 101،م 425 - تحریر، ج 1، ص 548.م 40، ج 2، ص 561،م 5 -ت، خ، ص 378،م 21 -تا، گ، ص 377،م 2212.
399) ت، خد، ص 378،م 2212.
400) مجمع، ج 3، ص 272،م 160.
401) مجمع، ج 3، ص 271،م 156.

402) مجمع، ج 3، ص 271،م 156.
403) مجمع، ج 3، ص 271،م 156.

404) عروه، ج 1، ص 315،فصل - استفتائات، ج 1، ص 126،م 1 - تحریر، ج 2، ص 13،م 1.ت. گ، 386،م 2260 -ت، خ، ص 388،م 2260 - منهاج،ج 2، ص 197 کتاب الحجر.
405) تحریر، ج 2، ص 13،م 3.
406) ت، گ، ص 386ت م 2261 -ت، خ، ص 388،م 2261.
407) تحریر، ج 2 ، ص 13،م 3.
408) استفتائات، ج 1، ص 126 کتاب الحجرم
409) منهاج، ج 2، ص 197، کتاب الحجر.
410) عروه، ج 1، ص 315، فصل و ج 1، ص 316،م 1،ت. گ، ص 73،م 442 -ت. خ، ص 73،م 442 - تحریر، ج 1، ص 44 - منهاج، ج 1، ص 62، الفصل الثانی.
411) تحریر، ج 1، ص 44.
412) تحریر، ج 1، ص 56.
413) تحریر، ج 1، ص 56.
414) ت. خ، ص 74، م 444 - ت. گ، ص 73،م 444.
415) تحریر، ج 2، ص 52،م 11.
416) تحریر، ج 2، ص 17،م 11.
417) تحریر، ج 2، ص 17،م 11.
418) استفتائات، ج 1، ص 13،م 24.
419) منهاج، ج 1، ص 7،م 5.
420) منهاج، ج 1، ص 7،م 5.
421) منهاج، ج 1، ص 125؛ الرابع - عروه، ج 1، ص 105، الخامس.
422) عرو -، ج 1، ص 105، الخامس.
423) منهاج، ج 1، ص 125، الرابع - عروه، ج 1، ص 105، الخامس.
424) عروه، ج 1، ص 105، الخامس.
425) عروه، ج 1، ص 105،الخامس.
426) ت، خ، ص 29،م 162 -ت، گ، ص 29،م 162.
427) ت، خ، ص 29،م 162 -ت، گ، ص 29،م 162.
428) ت، خ، ص 29،م 162 -ت، گ، ص 29،م 162.
429) عروه، ج 1،م 114،م 17.
430) ت، گ، ص 29،م 162 - عروه، ج 1، ص 7114،م 17.
431) عروه، ج 1، ص 30،م 14.
432) مجمع، ج 1، ص 114،م 17.
433) عروه، ج 1، ص 77،م 13 -ت، خ، ص 25م 148 -ت، گ، ص 26،م 148.
434) تحریر، ج 1، ص 37، ثانیهما.

435) تحریر، ج 1، ص 37، ثانیهما.
436) مسائل و ردود، ص 12،م 27.
437) استفتائات، ج 1، ص 78،م 188.
438) عروه، ج 2، ص 191، 15.
439) عروه، ج 1، ص 191،م 15.
440) عروه، ج 1، ص 191،م 15.
441) عروه، ج 1، ص 191،م 15.
442) عروه، ج 1، ص 191،م 15 -ت، خ، ص 54،م 324 -ت، گ، ص 55،م 324.
443) ت، خ، ص 12،م 63 -ت، گ، ص 14،م 63 - عروه، ج 1، ص 168،م 15.
444) ت، خ، ص 12،م 63 -ت، گ، ص 14،م 63 - عروه، ج 1، ص 168،م 15.
445) مجمع، ج 1، ص 528،م 57.
446) عروه، ج 1، ص 191،م 15 و ص 714،م 35 - مجمع، ج 1، ص 191،م 266 و ج 2، ص 53،م 127 - عروه، ج 2، ص 217،م 2 -منهاج، ج 1، ص 212،م 238.
447) عروه، ج 1، ص 714،م 35 -ت، گ، ص 243،م 1398 -ت، خ، ص 246،م 1398 - عروه، ج 2، ص 217،م 2.
448) عروه، ج 1، ص 714،م 35 -ت، گ، ص 243،م 1398 -ت، خ، ص 246،م 1398.
449) عروه، ج 2، ص 217،م 2.
450) عروه، ج 2، ص 217،م 51.
451) مجمع، ج 1، ص 527،م 51.
452) استفتائات، ج 1، ص 133،م 25
453) عروه، ج 1، ص 702،م 17.
454) ذراع از آرنج تا نوک انگشتان دست انسان ده ذراع تقریبا پنج متر است
455) عروه، ج 1، ص 567،م 40 - منهاج، ج 1، ص 149،م 35.
456) عروه، ج 1، ص 563،م 2 - عروه، ج 1، ص 742،م 36.
457) تحریر، ج 1، ص 142،م 5 - منهاج، ج 1، ص 146،م 22 - عروه، ج 1، ص 552،م 8.
458) عروه، ج 1، ص 574.
459) عروه، ج 1، ص 608،م 17.
460) منهاج، ج 1، ص 228،الفصل الثالث - عروه، ج 1، ص 799،م 10.
461) تحریر، ج 1، ص 274.
462) مسائل و ردود، ص 36،م 112 - عروه، ج 1، ص 766،م 8.
463) تحریر، ج 1، ص 237،م 2.
464) تحریر، ج 1، ص 239،م فروع الاول.
465) عروه، ج 1، ص 782،م 22.
466) عروه، ج 1، ص 809،م 18.
467) ت، گ، ص 247،م 1426.
468) عروه، ج 2، ص 114،م 11 - عروه، ج 2، ص 148،م 17.
469) عروه، ج 2، ص 142،م 3.
470) عروه، ج 2، ص 142،م 3.
471) تحریر، ج 1، ص 258،م 3.
472) عروه، ج 2، ص 142،م 3.
473) استفتائات، ج 1، ص 265،م 431 و 432.
474) استفتائات، ج 1، ص 265،م 431 و 432.
475) این حکم مربوط به کودکانی است که احترام مسجد را نگه نمی دارند یا مزاحم نمازگزارن هستند یا ممکن است سبب نجس شدن مسجد شوند ولی کودکان که برای نماز خواندن می آیند مکروه نیست.

476) ت، خ، ص 163،م 924 -ت، گ، ص 162،م 924.
477) عروه، ج 1، ص 600،م 15.
478) عروه، ج 1، ص 685،م 9.
479) عروه، ج 2، ص 217،م 2 - منهاج، ج 1، ص 292،م 65.

480) عروه، ج 2، ص 217،م 2.
481) عروه، ج 2، ص 217،م 2.
482) استفتائات، ج 1، ص 329،م 78 -ت، خ، ص 270ت م 1571 - عروه، ج 2. ص 218 - تحریر، ج 1، ص 294،م 3.
483) عروه، ج 2، ص 228.
484) عروه، ج 2، ص 228.
485) عروه، ج 2، ص 245، الخامس.
486) مجمع، ج 1، ص 270،م 33.

487) استفتائات، ج 1، ص 333،م 88.
488) استفتائات، ج 1، ص 328،م 76.
489) مجمع، ج 1، ص 270،م 34.
490) استفتائات، ج 1، ص 315،م 36.
491) استفتائات، ج 1، ص 190،م 228 -ت.گ، ص 292،م 1721 - منهاج، ج 1، ص 139، الفصل الاول - تحریر، ج 1، ص 229،م 1 -عروه، ج 1، ص 514.
492) عروه، ج 1، ص 755، فصل 44.
493) ت.خ، ص 246،م 1399.
494) منهاج، ج 1، ص 213،م 245.
495) استفتائات، ج 1، ص 187.م 219.
496) استفتائات، ج 1، ص 189،م 225.
497) استفتائات، ج 1، ص 187،م 219.
498) عروه، ج 2، ص 254،م 27 - تحریر، ج 1، ص 306،م 1.
499) عرو، ج 2 ص 369، س آخر،ت.گ، ص 310،م 1836.
500) ت.خ،ص 312،م 1836 -ت. گ، ص 310،م 1836.
501) ت،گ، ص 310،م 1836.
502) عروه، ج 2، ص 402،م 84 - مجمع، ج 1، ص 386،م 289.
503) ت،گ،ص 305،م 1803.
504) مجمع، ج 1، ص 341،م 192.
505) مجمع، ج 1، ص 368،م 290.
506) مجمع، ج 1 ص 368،م 291.
507) مجمع، ج 1، ص 338،م 175.
508) مجمع، ج 1، ص 368،م 291.
509) تحریر، ج 1 ص 359،م 17.
510) تحریر، ج 1، ص 359،م 17- استفتائات، ج 1، ص 353،م 28.
511) منهاج، ج 1، ص 371،م 72 و 74.
512) مجمع، ج 1، ص 386،م 353.
513) مجمع، ج 1، ص 386،م 353.
514) مجمع، ج 1، ص 399،م 383.
515) عروه، ج 2، ص 394،م 61.
516) عروه، ج 2، ص 394،م 61.

517) عروه: ج 2، ص 265،م 1 - تحریر، ج 1، ص 312،م 1.
518) عروه، ج 2، ص 265،م 1 - تحریر، ج 1، ص 312،م 1- منهاج، ج 1، ص 317،م 8.
519) عروه، ج 2، ص 265،م 1.
520) عروه، ج 2، ص 319،م 9 - الثالث - تحریر، ج 1، ص 339 - الثالث - عروه، ج 2، ص 321،م 19 - منهاج، ج 1، ص 335 - الثالث -ت، خ ص 333،م 1956 -ت، گ، ص 332،م 1956 - مجمع، ج 1، ص 321،م 45.
521) عروه، ج 2، ص 321،م 19.
522) ت، خ، ص 333،م 1958 -ت، گ ص 332،م 1958.
523) تحریر، ج 1، ص 339 - الاول - عروه، ج 2، ص 317،م 1 - منهاج، ج 1، ص 335 - المبحث الثانی.
524) ت، خ، ص 332،م 1951 -ت، گ، ص 332،م 1951.
525) عروه، ج 2، ص 318،م 3.
526) تحریر، ج 1، ص 3339 - الاول - عروه، ج 2، ص 317،م 1 - منهاج، ج 1، ص 335 - المبحث الثانی .
527) ت، خ، ص 332،م 1952 -ت، گ، ص 332،م 1952. .
528) تحریر، ج 1، ص 339، الثالث.
529) تحریر، ج 1، ص 345،م 1 - منهاج، ج 1، ص 340 - زکاه الفطر - عروه، ج 2، ص 353، فصل 11.
530) منهاج، ج 1، ص 341،م 88.
531) ت، گ، ص 340،م 2018 -ت، خ، ص 341،م 2018 - عروه، ج 2، ص 359،م 12.
532) عروه، ج 2، ص 356،م 1 - عروه، ج 2، ص 359،م 12.
533) تحریر، ج 1، ص 349.
534) ت، خ، ص 342،م 2023 -ت، گ، ص 341،م 2023 - عروه، ج 2، ص 364، مصرفها.
535) عروه، ج 2، ص 421، فصل 2 - تحریر، ج 1، ص 371، احدها.
536) عروه، ج 2، ص 421،م 1، فصل 2.
537) عروه، ج 2، ص 421،م 2 - تحریر، ج 1، ص 371، احدها - عروه، ج 2، ص 421،م 1، فصل 2.
538) تحریر، ج 1، ص 372،م 6.
539) عروه، ج 2، ص 503،م 1.
540) عروه، ج 2، ص 506،م 1.
541) مجمع، ج 1، ص 472،م 23.
542) عروه، ج 2، ص 423،م 5 -ت، خ، ص 438،م 2559.
543) عروه، ج 2، ص 423،م 5 -ت، خ، ص 438،م 2559.
544) مجمع، ج 1، ص 461،م 21.
545) عروه، ج 2، ص 553.
546) عروه، ج 2، ص 422،م 4.
547) عروه، ج 2، ص 422،م 3 - تحریر، ج 1، ص 371،م 2.
548) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
549) تحریر، ج 2، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
550) عروه، ج 2، ص 568،م 14.
551) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2- مجمع، ج 1، ص 461،م 24.
552) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
553) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
554) تحریر، ج 1، ص 445،م 5 و ج 1، ص 457،م 9 و ج 1، ص 371،. 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
555) تحریر، ج 1، ص 457،م 9.
556) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
557) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
558) تحریر، ج 1، ص 371،م 1 - عروه، ج 2، ص 422،م 2.
559) مجمع، ج 1، ص 446،م 28.
560) عروه، ج 2، ص 423،م 6 - تحریر، ج 1، ص 372،م 5.
561) مجمع، ج 1، ص 461،م 24.
562) عروه، ج 2، ص 423،م -6 مجمع، ص 461،م 24.
563) عروه، ج 2، ص 423،م 6 - مجمع، ج 1، ص 461،م 24.
564) تحریر، ج 1، ص 426، التاسع عشر.
565) تحریر، ج 1، ص 453،م 7.
566) تحریر، ج 1، ص 457،م 21.
567) تحریر، ج 1، ص 457،م 21.
568) ت،گ،ص 243،م 1398.
569) منهاج، ج 1، ص 213،م 239.
570) منهاج، ج 1، ص 213،م 239- عروه، ج 1، ص 93،م 33.
571) منهاج، ج 1، ص 213،م 239- عروه، ج 1، ص 742،م 36-ت.گ، ص 243،م 1398.
572) منهاج، ج 1، ص 213،م 239- عروه، ج 1، ص 742،م 36-ت.گ، ص 243،م 1398.
573) مجمع، ج 1، ص 529،م 61.
574) مجمع، ج 3، ص 266،م 138.
575) عروه، ج 1، ص 742،م 36.
576) مجمع، ج 1، ص 519،م 20.
577) مجمع، ج 1، ص 526،م 49
578) مجمع، ج 1، ص 526،م 49.
579) استفتائات، ج 1، ص 494،م 10.
580) استفتائات، ج 1، ص 498،م 23.
581) استفتائات، ج 1، ص 494،م 10
582) ت، گ، ص 11،م 640 -ت، خ، ص 108،م 640.
583) عروه، ج 1، ص 443، الثالث و الثلائون.
584) عروه، ج 1، ص 448،م 5 و ج 2، ص 237، س 3- تحریر، ج 1 تص 301 و منها.
585) تحریر، ج 2، ص 126،م 2.
586) تحریر، ج 2، ص 126،م 2.
587) تحریر، ج 2، ص 126،م 2 مک
588) تحریر، ج 2ت ص 126،م 2.
589) تحریر، ج 2، ص 126،م .
590) عروه، ج 1، ص 373، فصل فیما - تحریر، ج 1، ص 64،م 2.
591) ت، خ، ص 96،م 563 -ت، گ، ص 98،م 563.
592) عروه، ج 1، ص 386.
593) عروه، ج 1، ص 381، تغسیل المیت تحریر، ج 1 ص 65- منهاج، ج 1، ص 98،م 298-ت.خ، ص 96،م 564.
594) منهاج، ج 1، ص 82،م 243-ت.گ، ص 98،م 566 -ت.خ، ص 97،م 566 - عروه، ج 1، ص 383 -تحریر، ج 1 ص 68،م 7.
595) منهاج، ج 1، ص 82،م 243 -ت.گ،:ص 98،م 566 -ت.خ، ص 97،م 566 - عروه، ج 1، ص 383 - تحریر، ج 1، ص 68،م 7.
596) مجمع، ج 1، ص 113،م 117 - عروه، ج 1، ص 414،م 1 - ج 1، ص 76 - منهاج، ج 1، ص 95،م 286.
597) عروه، ج 1، ص 445، الثالث - منهاج ج 1، ص 95،م 290.
598) ت.خ، ص 101،م 600-ت.گ، ص 102،م 600 - منهاج، ج 1، ص 90- الفصل السادس.
599) عروه، ج 1، ص 419- منهاج، ج 1، ص 90- الفصل السادس.
600) ت،خ، ص 101،م 601.
601) عروه، ج 1، ص 427، س 13 - تحریر، ج 1، ص 82 - القول فی کیفیة صلاه المیت.
602) تحریر، ج 1، ص 95.
603) تحریر، ج 1، ص 95،م ختام.
604) منهاج، ج 1، ص 96،م 293 - عروه، ج 1، ص 449،م 6.
605) منهاج، ج 2، ص 393،م 1743 - تحریر، ج 2، ص 381،م الخامس و 1.
606) منهاج، ج 2، ص 393،م 1743.
607) منهاج، ج 2، ص 395،م 1749.
608) تحریر، ج 2، ص 381،م الخامس و 1.
609) منهاج، ج 2، ص 395،م 1748 - تحریر، ج 2، ص 381،م الخامس و 1.
610) منهاج، ج 2، ص 395،م 1748 - تحریر، ج 2، ص 381،م الخامس و 1.
611) تحریر، ج 2، ص 363،م موجبات الارث.
612) ت، گ، ص 484،م 2825 -ت، خ، ص 493،م 2823.
613) مجمع، ج 1، ص 112،م 114.
614) مجمع، ج 1، ص 112،م 114.
615) مجمع، ج 1، ص 115،م 127.
616) تحریر، ج 2، ص 363، موجبات الارث.
617) مجمع، ج 1، ص 557،م 71.
618) منهاج، ج 2، ص 414،م 1820.
619) تحریر، ج 2، ص 61،م 22.
620) تحریر، ج 2، ص 61،م 22.
621)
622) تحریر، ج 2، ص 61،م 22.
623) تحریر، ج 2، ص 95،م 12 - منهاج، ج 2، ص 228، الاول - عروه، ج 2، ص 887،م 10.
624) تحریر، ج 2، ص 95،م 12 - مجمع، ج 3، ص 22،م 2.
625) تحریر، ج 2، ص 102،م 39.
626) تحریر، ج 2، ص 102،م 39.
627) عروه، ج 2، ص 482،فصل 3 - تحریر، ج 1، ص 388،م 1.
628) عروه، ج 2، ص 482،فصل 3.
629) مجمع، ج 2، ص 134،م 351.
630) مجمع،ج 2، ص 134،م 351.
631) منهاج، ج 2، ص 105،م 629.
632) عروه، ج 1، ص 142،م 4، الثانی.
633) ت، خت ص 19،م 109 -ت، گ، ص 21،م 109.
634) ت، خ، ص 19،م 109 -ت، گ، ص 21،م 109.
635) عروه، ج 1، ص 67،م 9.
636) عروه، ج 1، ص 142،م 4 الثانی.
637) عروه، ج 1، ص 142،م 4 الثانی.
638) منهاج، ج 1، ص 133، التاسع - عروه، ج 1، ص 142،م 4 الثانی -ت، خ، ص 35،م 217.
639) عروه، ج 1، ص 142،م 4 الثانی.
640) منهاج، ج 1، ص 133، التاسع - تحریر، ج 1، ص 131، ثامنها - عروه، ج 1، ص 142،م 4، الثانی -ت،خ، ص 135،م 217.
641) عروه، ج 1، ص 67، س 9 - عروه، ج 1، ص 142،م 3.
642) تحریر، ج 2 ص 495،م 2.
643) تکمله، ص 5،م 268.
644) جامع عباسی، ص 424، س 11.