احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

کودک وصی

1. کودک را به تنهایی نمی توان وصی خود قرار داد ولی او را به همراه فرد بالغی می توان وصی قرار داد(625).
2. تا زمانی که کودک بالغ نشده، وصی بالغ می تواند به طور مستقل به وصیتهای میت عمل کند، و کودک پس از بلوغش حق ندارد نسبت به کارهایی که شخص بالغ امجام داده اعتراض کند، مگر در جایی که خلاف وصیت میت عمل کرده باشد(626).

نذر و عهد و سوگند

1. نذر و عهد کودک منعقد نمی شود هر چند پسری ده ساله باشد(627).
2. حجی که با نذر و عهد و سوگند بر انسان واجب می شود؛ بر کودک واجب نمی شود، چون نذر و عهد و سوگند او منعقد نمی شود(628).

چند مساله:

1. جهیزیه ای که به دختر داده می شود ظاهرش این است که به عنوان بخش به او داده می شود در نتیجه متعلق به دختر است و پس از مرگش به وارثان او می رسد(629).
2. کودکی که در مملکت اسلامی پیدا می شود در حکم شخص آزاد بوده و بنده نیست و اگر وارثی نداشته باشد امام (علیه السلام) وارث اوست(630).
3. اگر کودک که رد مملکت کفر پیدا شود، چنانچه در آن مملکت مسلمان یا کافر زمی پیدا شود که احتمال داده شود بچه متعلق به آنان باشد، آن کود در حکم شخص آزاد بوده و بنده نیست و اگر وارثی نداشته باشد وارثش امام (علیه السلام) است(631).