احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

وصیت کودک

1. وصیت کودک صحیح نیست(623).
2. وصیت پسر ده ساله در امور خیریه مانند ساختن پل، مدرسه، مسجد جایز و صحیح است(624).

کودک وصی

1. کودک را به تنهایی نمی توان وصی خود قرار داد ولی او را به همراه فرد بالغی می توان وصی قرار داد(625).
2. تا زمانی که کودک بالغ نشده، وصی بالغ می تواند به طور مستقل به وصیتهای میت عمل کند، و کودک پس از بلوغش حق ندارد نسبت به کارهایی که شخص بالغ امجام داده اعتراض کند، مگر در جایی که خلاف وصیت میت عمل کرده باشد(626).

نذر و عهد و سوگند

1. نذر و عهد کودک منعقد نمی شود هر چند پسری ده ساله باشد(627).
2. حجی که با نذر و عهد و سوگند بر انسان واجب می شود؛ بر کودک واجب نمی شود، چون نذر و عهد و سوگند او منعقد نمی شود(628).