احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

میراث

ارث برای کودک

1. پس از مرگ انسان لباسها و انگشتر، و قرآن او به طور رایگان به پسر ارشدش - هر چند کودک باشد - میرسد(605).
2. اگر میت دارای لباسهای متعددی باشد، تمام آن به پسر بزرگ وی می رسد(606).
3. منظور از پسر پسر تنی است، بنابر این اشیائی که گفته شد، به پسر پسر نمی رسد(607).
4. اگر میت یک پسر و یک دختر داشته باشد اشیائی که گفته شد به پسر می رسد، هر چند سن دختر بیشتر از سن پسر باشد(608).
5. در صورتی که بزرگترین پسر میت دو نفر هم سن باشند این اشیاء بین آنها بطور یکسان تقسیم می شود، همچنین است اگر بیش از دو نفر باشند(609).
6. فرزندان میت هر چند غیر بالغ باشند، جزو طبقه اول ارث بری هستند(610).
7. سهم کودک با بزرگترها در ارث چنانچه هم جنس و هم رتبه باشند تفاوتی ندارد، بنابر این اگر میت دو دختر، یکی بالغ و یکی غیر بالغ داشته باشد، سهم آنها از ارث مساوی است(611).

تصرف در سهم یتیم

1. اگر کسی بمیرد و دارای فرزند بالغ باشد جایز نیست از سهم کودک یتیمش برای عزاداری میت هزینه کنند(612).
2. توقف برای عزاداری و نماز و... در منزل آنها را صورتی جایز است ولی که ولی شرعی یتیمان با در نظر گرفتن مصلحت به افراد اذن دهد(613).
3. در صورتی که مصلحت باشد و ارثان بالغ یا دیگران می توانند با اجازه ولی شرعی یتیمان، سهم آنها بر برای عزاداری اجراه کنند(614).
4. اگر میت وارث نابالغ دارد، از بینبردن لباسهای او و بخشیدن آنها به دیگران جایز نیست مگر در صورتی که نگهداری آنها خطر داشته باشد(615).