فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

نبش قبر کودک

شکافتن قبر کودک نیز حرام است(604).

میراث

ارث برای کودک

1. پس از مرگ انسان لباسها و انگشتر، و قرآن او به طور رایگان به پسر ارشدش - هر چند کودک باشد - میرسد(605).
2. اگر میت دارای لباسهای متعددی باشد، تمام آن به پسر بزرگ وی می رسد(606).
3. منظور از پسر پسر تنی است، بنابر این اشیائی که گفته شد، به پسر پسر نمی رسد(607).
4. اگر میت یک پسر و یک دختر داشته باشد اشیائی که گفته شد به پسر می رسد، هر چند سن دختر بیشتر از سن پسر باشد(608).
5. در صورتی که بزرگترین پسر میت دو نفر هم سن باشند این اشیاء بین آنها بطور یکسان تقسیم می شود، همچنین است اگر بیش از دو نفر باشند(609).
6. فرزندان میت هر چند غیر بالغ باشند، جزو طبقه اول ارث بری هستند(610).
7. سهم کودک با بزرگترها در ارث چنانچه هم جنس و هم رتبه باشند تفاوتی ندارد، بنابر این اگر میت دو دختر، یکی بالغ و یکی غیر بالغ داشته باشد، سهم آنها از ارث مساوی است(611).