احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

نماز

1. نماز خواندن بر پیکر کودک میت مسلمان و یا محکوم به اسلام که شش سال تمام دارد، واجب است(598).
2. خواندن نماز میت بر جنازه کودک کمتر از شش سال واجب نیست(599).
3. خواندن نماز میت بر جنازه کودکی که شش سالش تمام نشده، رجاءا مانعی ندارد(600).
4. نماز گزاری که بر پیکر کودک نماز می خواند پس از تکبیر چهارم بگوید:
الهم اجعله لا بویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا.
بار خدایا او را برای پدر و مادرش و برای ما، پیشرو و به بهشت و بهره و پاداش قرار بده(601).

تسلی دادن فرزند مرده

1. تسلی دادن مصیبت زدگان، یکی از مستحباتی است که بر آن تاکید شده است مخصوصا تسلی دادن به کسی که فرزندش مرده(602).
2. چگونگی تسلیت بستگی می دهند. فرزند برای پدر و مادر خود شفیعی است که شفاعتش در پیشگاه خداوند پذیرفته است؛ حتی فرزندی که سقط شده، همچون افراد خشمگین بر در بهشت می ایستد و می گوید: بهشت وارد نمی شوم، مگر پدر و مادرم نیز وارد شوند؛ پس خداوند والدین او را به بهشت می برد(603).

نبش قبر کودک

شکافتن قبر کودک نیز حرام است(604).