احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

غسل

1. اگر کودک مسلمانی از دنیا برود، غسل دادن جسدش واجب است(591).
2.زمانی که جهاد بر مسلمانان واجب باشد، کودکی که در معرکه جنگ شهید می شود، بی غست وکفن وبا لباس خویش دفن می گردد، هرچند شیر خواره باشد(592).
3. اگر کودک مرده، کمتر از چهار ماه داشته باشد، واجب نیست اورا غسل دهند، بلکه باید اورا در پارچه ای پیچیده و دفن کنند(593).
4. مرد می تواند جنازه را که بیش از سه سال سن ندارد غسل دهد(594).
5. زن می تواند جنازه پسر بچه ای را که بیش از سه سال سن ندارد غسل دهد(595).

کفن و دفن

1. جسد کودک مسلمان را نیز مانند افراد بالغ باید حنوط و کفن و دفن کرد(596).
2. مکروه است که پدر هنگام دفن فرزندش در قبر او وارد شود، چون ممکن است بی تابی کرده واجرش ضایع شود(597).

نماز

1. نماز خواندن بر پیکر کودک میت مسلمان و یا محکوم به اسلام که شش سال تمام دارد، واجب است(598).
2. خواندن نماز میت بر جنازه کودک کمتر از شش سال واجب نیست(599).
3. خواندن نماز میت بر جنازه کودکی که شش سالش تمام نشده، رجاءا مانعی ندارد(600).
4. نماز گزاری که بر پیکر کودک نماز می خواند پس از تکبیر چهارم بگوید:
الهم اجعله لا بویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا.
بار خدایا او را برای پدر و مادرش و برای ما، پیشرو و به بهشت و بهره و پاداش قرار بده(601).