احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

تشریفات

کودک مسلمانی که در حال جان دادن (مرگ) است. باید او را به طرف قبله بخوابانند به طوری که اگر بنشیند رو به قبله باشد(590).

غسل

1. اگر کودک مسلمانی از دنیا برود، غسل دادن جسدش واجب است(591).
2.زمانی که جهاد بر مسلمانان واجب باشد، کودکی که در معرکه جنگ شهید می شود، بی غست وکفن وبا لباس خویش دفن می گردد، هرچند شیر خواره باشد(592).
3. اگر کودک مرده، کمتر از چهار ماه داشته باشد، واجب نیست اورا غسل دهند، بلکه باید اورا در پارچه ای پیچیده و دفن کنند(593).
4. مرد می تواند جنازه را که بیش از سه سال سن ندارد غسل دهد(594).
5. زن می تواند جنازه پسر بچه ای را که بیش از سه سال سن ندارد غسل دهد(595).

کفن و دفن

1. جسد کودک مسلمان را نیز مانند افراد بالغ باید حنوط و کفن و دفن کرد(596).
2. مکروه است که پدر هنگام دفن فرزندش در قبر او وارد شود، چون ممکن است بی تابی کرده واجرش ضایع شود(597).