احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

امر به معروف و نهی از منکر

1. امر به معروف و نهی از منکر بر کودک واجب نیست، گرچه ممیز بوده و در آسستانه بلوغ باشد(566).
02 بر مکلف واجب نیست کودک را امر به معروف ونهی از منکر کند ولی اگر منکر به گونه ای است که شارع مقدس وجود آن را به طور کلی در جامعه ممنوع دانسته، بر مکلف واجب است از ایجاد آن منکر در جامعه، حتی اگر از ناحیه کودک باشدجلوگیری کند(567).
3. تمرین و عادت دادن کودک ممیز به اخلاق و رفتار پسندیده ونیکو، مستحب است(568).
4. جلوگیری کودک از انجام کارهای زیر بر ولی او واجب است:
سخن چینی و مانند آن(569).
خوردن مواد مست کننده(570).
کارهایی که باعث زیان خودش یا زیان دیگران است(571).
کارهایی که از نظر دین مقدس اسلام، وجود آنها در جامعه ممنوع است؛ مانند: زنا، لواط، غیبت و غنا(572).
5.کودکی که در کوچه ها بازی کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت می کند، ارا بالغ می توانند، به طوری که خودشان مرتکب گناه نشوند از او جلوگیری کنند(573).
6. زدن کودک برای امربه معروف و نهی از منکر به مقداری که دیه واجب نشود، جایز است(574).
7. بر اولیاء واجب نیست کودک را از پوشیدن لباس حریر و طلا و امثال آن که بر بالغین است باز دارند؛ ولی بهتر است از او جلوگیری کنند(575).
8. باز داشتن کودک از خوردن ونوشیدن چیزهایی که نجس شده اند بر اولیاء واجب نیست(576).
9. پدر تا زمانی که احتمال تاثیر می دهد باید فرزندش را به انجام واجبات و ترک محرمات هر گونه که صلاح بداند عمل کند، خواه با موعظه و نصیحت یا به گونه ای دیگر(577).
10. در صورتی که پدر وظیفه شرعی خود را در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرزندانش انجام دهد و در آنان تاثیر نکند، پدر گناهکار نیست.
11. پدر و پدر بزرگ که شرعا موظف به تربیت اولاد و تمرین آنها به عبادات می باشند، لازم است آنها را برای نماز از خواب بیدار کنند(578).

جهاد

1. رفتن به جبهه جهاد بر کودک واجب نیست، هر چند با اجازه ولی شرعی باشد، اگر چه جبهه نیاز به نیرو داشته باشد(579).
2. در صورتی که رفتن به جبهه واجب نباشد، و رفتن انسان موجب آزار پدر و مادرش شود باید رضایتایشان را جلب کند(580).
3. تا زمانی که جبهه ها به نیرو نیاز دارند، رفتن به جبهه بر بالغین واجب است و رضایت پدر و مادر شرط نیست(581).

مرگ و میراث و...

1. تشریفات
2. غسل
3. کفن و دفن
4. نماز میت
5. تسلی دادن فرزند مرده
6. نبش قبر کودک
7. ارث بری کودک
8. تصرف در سهم یتیم
9. ارث بری از کودک
10. وصیت
11. اسلام و کفر