احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

هزینه حج

1. در حج بردن کودک، آن مقدار از هزینه که بیشتر از هزینه ماندن در وطن است، بر عهده ولی کودک است نه از اموال کودک(542).
2. در صورتی که محافظت از کودک وابسته به مسافرت بردن او باشد، و یا مسافرت بردن به مصلحتاو باشد، هزینه زاید بر ماندن در وطن را می توان از اموال کودک برداشت بنابر این هزینه اصل مسافرت از اموال کودک برداشته شده و هزینه حج اگر بیش از هزینه سفر است، باید ولی او بپردازد(543).

اعمال حج

1. ولی کودک ممیز یا غیر ممیز می تواند او را برای حج یا عمره محرم کند(544).
2. منظور از ولی کودک را از راهی به مکه ببرند به میقات فخ می رسد، می توانند احرام را تا رسیدن به فخ تاخیر انداخته و از آنجا او را محرم کنند(545)
3.منظور از ولی کودک که عمده دار اعمال حج اوست، هر فردی است که متولی امور کودک است خواه پدر باشد یا جد یا حاکم یا وصی یا شخصی دیگر(546).
4. برای محرم کردن کودک لازم نیست ولی او نیز محرم باشد و بدون احرام نیز می تواند کودک خود را محرم کند(547).
5. برای ولی کودک غیر ممیز مستحب است او را لباس احرام بپوشاند در نتیجه لازم است اعمال مترتب بر آن را به نحوی که در مسائل آینده می آید عمل کند(548).
از طرف او نیت احرام است(549).
اگر ممکن است لبیک ها را به کودک تاقین کند تا تکرار نماید و ارگ ممکن نباشد خودش از طرف او تلبیه بگوید(550).
اگر کودک محرم غیر ممیز است باید برایش تلبیه گفته شود(551).
کودک را به تمام افعال حج دستور دهد، و اگر کودک نتواند آن کارها را انجام دهد خودش از ناحیه وی انجام دهد(552).
او را طواف وسعی داده و در عرفات و معشر و منی برای وقوف نگه دارد(553).
کودک را به رمی جمره امر کند.
اگر کودک نتواند رمی جمره کند، خودش از طرف او انجام دهد(554).
در صورت امکان بهتر است که کودک را با خود حمل کرده و رمی کند و اگر ممکن باشد سنگ را در دست کودک قرار داده و آن را را پرتاب کند(555).
کودک را بر وض و نماز طواف امر کند و اگر قدرت بر نماز طواف ندارد خودش از طرف او بخواند(556).
احتیاط آن است که کودک نیز صورتی از وضو و نماز طواف بر نماز طواف ندارد خودش از طرف او بخواند(557).
احتیاط آن است که کودک نیز صورتی از وضو و نماز طواف را انجام دهد و اگر صورت وضو را نتواند انجام دهد، ولیش او را وضو دهد(558).
6. ولی کودک در حالی که محرم است و می خواهد اعمال خود و کودک را انجام دهد، اول باید طواف و سعی خود را به جا آورد، سپس به نیابت از کودک اعمال او را انجام دهد(559).
7. قربانی حج کودک، بر عهده ولی اوست(560).
8. اگر کودک در حج، کاری راکه کفاره دارد انجام دهد، کفاره واجب می شود(561).
9. اگر کودک - ممیز یا غیر ممیز - در حج مرتکب صید شود، کفاره اش بر عهده ولی اوست(562).
10. کفارات دیگر کودک - بجز کفاره صید - بنابر احتیاط بر عهده ولی اوست(563).
11. کودکمی تواند در حال احرام زیر سایه برود(564).
12. طواف نساء اختصاص به مرد ندارد، زن و کودک ممیز نیز اگر طواف نساء را ترک کنند، از احرام بیرون نمی آیند(565).

امر به معروف و نهی از منکر

1. امر به معروف و نهی از منکر بر کودک واجب نیست، گرچه ممیز بوده و در آسستانه بلوغ باشد(566).
02 بر مکلف واجب نیست کودک را امر به معروف ونهی از منکر کند ولی اگر منکر به گونه ای است که شارع مقدس وجود آن را به طور کلی در جامعه ممنوع دانسته، بر مکلف واجب است از ایجاد آن منکر در جامعه، حتی اگر از ناحیه کودک باشدجلوگیری کند(567).
3. تمرین و عادت دادن کودک ممیز به اخلاق و رفتار پسندیده ونیکو، مستحب است(568).
4. جلوگیری کودک از انجام کارهای زیر بر ولی او واجب است:
سخن چینی و مانند آن(569).
خوردن مواد مست کننده(570).
کارهایی که باعث زیان خودش یا زیان دیگران است(571).
کارهایی که از نظر دین مقدس اسلام، وجود آنها در جامعه ممنوع است؛ مانند: زنا، لواط، غیبت و غنا(572).
5.کودکی که در کوچه ها بازی کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت می کند، ارا بالغ می توانند، به طوری که خودشان مرتکب گناه نشوند از او جلوگیری کنند(573).
6. زدن کودک برای امربه معروف و نهی از منکر به مقداری که دیه واجب نشود، جایز است(574).
7. بر اولیاء واجب نیست کودک را از پوشیدن لباس حریر و طلا و امثال آن که بر بالغین است باز دارند؛ ولی بهتر است از او جلوگیری کنند(575).
8. باز داشتن کودک از خوردن ونوشیدن چیزهایی که نجس شده اند بر اولیاء واجب نیست(576).
9. پدر تا زمانی که احتمال تاثیر می دهد باید فرزندش را به انجام واجبات و ترک محرمات هر گونه که صلاح بداند عمل کند، خواه با موعظه و نصیحت یا به گونه ای دیگر(577).
10. در صورتی که پدر وظیفه شرعی خود را در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرزندانش انجام دهد و در آنان تاثیر نکند، پدر گناهکار نیست.
11. پدر و پدر بزرگ که شرعا موظف به تربیت اولاد و تمرین آنها به عبادات می باشند، لازم است آنها را برای نماز از خواب بیدار کنند(578).