احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

حج

1. بر کودک حج واجب نیست، هر چند بلوغش نزدیک باشد(535).
2. برای کودک ممیز مستحب است حج انجام دهد(536).
3. حج مستحبی کودک هر چند صحیح و مشروع بوده و همه شرایط را داشته باشد ولی کفایت از حجی که با مستطیع شدن پس از بلوغ بر او واجب می شود نمی کند:
یعنی اگر پس از بلوغ مستطیع شود باید حج بجا آورد(537).
4. کودکی که برای انجام حج مستحبی به مکه رفته اگر پیش از رفتن به مشعر الحرام بالغ شود، حجی که انجام می دهند، کفایت حج واجب می کند، ولی احتیاط مستحب است که پس از استطاعت حج را اعاده می کند(538).

نیابت در حج

1. نیابت کودک از حج واجب صحیح نیست؛ هر چند ممیز باشد. ولی نیابت او از حج مستحبی با اذن ولیاو صحیح است(539).
2. انجام دادن به نیابت از طرف کودک ممیز جایز است(540).
3. کودکی که ختنه نکرده و محرم شده، ولیش نمی تواند به نیابت از او اعمال حج ار انجام دهد پس از ختنه نیز تا زمانی که خودش یا نایبش طواف را به جا نیاورد از احرام خارج نمی شود(541).

هزینه حج

1. در حج بردن کودک، آن مقدار از هزینه که بیشتر از هزینه ماندن در وطن است، بر عهده ولی کودک است نه از اموال کودک(542).
2. در صورتی که محافظت از کودک وابسته به مسافرت بردن او باشد، و یا مسافرت بردن به مصلحتاو باشد، هزینه زاید بر ماندن در وطن را می توان از اموال کودک برداشت بنابر این هزینه اصل مسافرت از اموال کودک برداشته شده و هزینه حج اگر بیش از هزینه سفر است، باید ولی او بپردازد(543).