احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

زکات فطره

1. پرداختن زکات فطره بر کودک واجب نیست(529).
2. کسی که شرایط واجب شدن زکات فطره را داشته باشد، باید برای کودک تحت تکفل خود نیز زکات فطره بپردازد(530).
3. فطره کودک که از مادر یا دایه شیر می خورد بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد(531).
4. کودکی که پس از غروب روزه آخر ماه رمضان متولد شود، زکات فطره اش واجی نیست؛ ولی پرداخت فطره او مستحب است(532).
5. موارد مصرف زکات فطره مثل موارد مصرف زکات اموال است ولی احتیاط مستحب است که فقط آن را به شیعیان فقیر و کودکان آنها بدهند(533).
6. زکات فطره را می توانند ولی کودک فقیر شیعه تحویل دهند که به مصرف او برسانند(534).

حج

1. بر کودک حج واجب نیست، هر چند بلوغش نزدیک باشد(535).
2. برای کودک ممیز مستحب است حج انجام دهد(536).
3. حج مستحبی کودک هر چند صحیح و مشروع بوده و همه شرایط را داشته باشد ولی کفایت از حجی که با مستطیع شدن پس از بلوغ بر او واجب می شود نمی کند:
یعنی اگر پس از بلوغ مستطیع شود باید حج بجا آورد(537).
4. کودکی که برای انجام حج مستحبی به مکه رفته اگر پیش از رفتن به مشعر الحرام بالغ شود، حجی که انجام می دهند، کفایت حج واجب می کند، ولی احتیاط مستحب است که پس از استطاعت حج را اعاده می کند(538).

نیابت در حج

1. نیابت کودک از حج واجب صحیح نیست؛ هر چند ممیز باشد. ولی نیابت او از حج مستحبی با اذن ولیاو صحیح است(539).
2. انجام دادن به نیابت از طرف کودک ممیز جایز است(540).
3. کودکی که ختنه نکرده و محرم شده، ولیش نمی تواند به نیابت از او اعمال حج ار انجام دهد پس از ختنه نیز تا زمانی که خودش یا نایبش طواف را به جا نیاورد از احرام خارج نمی شود(541).