احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

زکات اموال کودک

1. برای ولی کودک مستحب است زکات غلات او را بپردازد خواه کودک یتیم باشد یا غیر یتیم دختر باشد یا پسر(517).
2. ولی کودک اگر با اموال او تجارت کند، مستحب است زکات اموالش را بپردازد(518).
3. در مواردی که پرداخت زکات اموال کودک بر ولی او مستحب است اگر ولی کودک زکات را نپردازد، مستحب است که کودک، خودش پس از بلوغ زکات را بپردازد(519).

مصرف زکات

1. پرداخت زکات به افراد واجب النفقه، مانند پدر و مادر و همسر و فرزند برای مخارجی که بر خود فرد واجب است جایز نیست(520).
2. اگر انسان از پرداخت تمام نفقه واجب عاجز باشد بعید نیست که بتواند تتمه آن را از زکات بپردازد(521).
3. دادن زکات به افراد واجب النفقه برای غیر نفقه واجب، جایز است؛ مثلا: پدر می تواند زکات مال خود را به فرزندش بپردازد تا کتابهای علمی و دینی مورد نیازش را بخرد؛ یا خودش از زکات برای او کتابهای مورد نیازش را خریده و در اختیارش قرار دهد(522).
4. یکی از موارد مصرف زکات از سهم مستمندان کودک فقیر شیعه می باشد، خواه پسر باشد یا دختر ممیز باشد یا غیر ممیز(523).
5. اگر کودک شیعه ای فقیر باشد انسان می تواند به ولی او زکات بدهد به این نیت که آنچه می پردازد ملک کودک باشد(524).
6. کودکی که یکی از والدینش شیعه باشند، در حکم شیعه بوده و زکات به او پرداخته می شود به ویژه اگر پدرش شیعه باشد(525).
7. در صورتی که بخواند زکات را برای کودک اختصاص دهند؛ باید آن را به ولی او بدهند و یا زکات دهنده خودش یا توسط شخص مطمئن به مصرف کودک برساند(526).
8. در صورتی که زکات دهنده به ولی کودک دسترسی ندارد می تواند خودش یا به واسطه شخصی امینی زکات رابه مصرف کودک برساند(527).
9. شخصی را که انسان تحت سرپرستی خود قرار داده است اما واجب النفقه او نیست می تواند حتی به نیت نفقه به او زکات بدهد خواه با او فامیل باشد یا بیگانه(528).

زکات فطره

1. پرداختن زکات فطره بر کودک واجب نیست(529).
2. کسی که شرایط واجب شدن زکات فطره را داشته باشد، باید برای کودک تحت تکفل خود نیز زکات فطره بپردازد(530).
3. فطره کودک که از مادر یا دایه شیر می خورد بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد(531).
4. کودکی که پس از غروب روزه آخر ماه رمضان متولد شود، زکات فطره اش واجی نیست؛ ولی پرداخت فطره او مستحب است(532).
5. موارد مصرف زکات فطره مثل موارد مصرف زکات اموال است ولی احتیاط مستحب است که فقط آن را به شیعیان فقیر و کودکان آنها بدهند(533).
6. زکات فطره را می توانند ولی کودک فقیر شیعه تحویل دهند که به مصرف او برسانند(534).