فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

هزینه زندگی

هزینه هایی را که انسان به تناسب شانش به طور معمول برای نفقه خود و عائله اش نیاز دارد، از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن ونیز صدقات، هرینه زیارت هدایا، جوایز و مخارج میهمانی، و حقوقی که به واسطه نذر، کفاره، ادای قرض، غرامت و جنایت بر او لازم می شود و مرکب سواری، کنیز و غلام وسایل منزل، ظرف، فرش، کتاب و هزینه ترویج و ختنه فرزندان و آنچه را که برای مخارج بیماری و مرگ فرزندان و عائله خویش نیاز دارد، همه و همه جزء مدونه زندگی بوده و هزینه سال او محسوب می شود(516).

زکات

زکات اموال کودک

1. برای ولی کودک مستحب است زکات غلات او را بپردازد خواه کودک یتیم باشد یا غیر یتیم دختر باشد یا پسر(517).
2. ولی کودک اگر با اموال او تجارت کند، مستحب است زکات اموالش را بپردازد(518).
3. در مواردی که پرداخت زکات اموال کودک بر ولی او مستحب است اگر ولی کودک زکات را نپردازد، مستحب است که کودک، خودش پس از بلوغ زکات را بپردازد(519).