احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

مصرف خمس

1. نیمی از خمس مربوط به سادات بنی هاشم است که به مصرف یتیمان مستمند دیگر مستمندان و در راه ماندگان شیعه سید می رسد(511).
2. پرداختن سهم سادات به کودک سید با اذن ولی شرعی او اشکال ندارد(512).
3. سهم ساداتی که به کودک سید فقیر داده می شود مادر غیر سید او می تواند بابت دستمزد خود با اجازه حاکم شرع در مصرف آن با فرزندش شریک شود(513).
4. شخصی که کودک سیدی را به فرزندی قبول کرده است می تواند هزینه او را بابت سهم سادات حساب کند(514).
5. سیدی که سهم سادات بدهکار است اگر دارای فرزند فقیری باشد که بدهکار است و توان پرداخت بدهی خود را ندارد، پدرش می تواند سهم سادات را به فرزند سید خود بدهد که بدهی اش را بپردازد(515).

هزینه زندگی

هزینه هایی را که انسان به تناسب شانش به طور معمول برای نفقه خود و عائله اش نیاز دارد، از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن ونیز صدقات، هرینه زیارت هدایا، جوایز و مخارج میهمانی، و حقوقی که به واسطه نذر، کفاره، ادای قرض، غرامت و جنایت بر او لازم می شود و مرکب سواری، کنیز و غلام وسایل منزل، ظرف، فرش، کتاب و هزینه ترویج و ختنه فرزندان و آنچه را که برای مخارج بیماری و مرگ فرزندان و عائله خویش نیاز دارد، همه و همه جزء مدونه زندگی بوده و هزینه سال او محسوب می شود(516).

زکات