احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

کودک و خمس

1. معدنی را که کودک استخراج کند، خمس دارد، و ولی او باید خمسش را بپردازد(499).
2.مال حلال مخلوط به حرامی که متعلق به کودک است، مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بپردازد(500).
3.گنجی را که کودک پیدا می کند و جواهری را که کودک با فرو رفتن در دریا بیرون می آورد مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بدهد(501).
4.سود به دست آمده از کسب کودک نیز مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بپردازد(502).
5.اگرکودک سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید ولی او باید خمس آن را بدهد(503).
6.پولی را که پدر و مادر به فرزند می دهند و فرزند آن را پس انداز می کند، خمس دارد(504).
7.پدر کودک باید پس از یک سال، خمس پولی را که کودک در قلک نگهداری می کند از همان پول بپردازد(505).
8.اگر پدر بخواهد خمس پول پس انداز کودک خرد سالش را از جیب خود بدهد، باید ابتدا از مال خودش به او ببخشد و سپس آن را عوض خمس بدهد. البته باید خمس آن مال را نیز پرداخته باشد و یا مشمول خمس نباشد(506).
9.گهواره و اثاثیه نوزاد که در سال اول خرید مورد استفاده قرار گرفته ولی فعلا مورد نیاز نیست، خمس ندارد(507).
10.هنگام پرداخت خمس اموال کودک، قصد قربت از سوی ولی او که می خواهد خمس اموالش را بدهد کافی است(508).

جهیزیه

1.جهیزیه هی را که پدر از در آمد سالینه خود برای دخترش می خرد، جزء هزینه سالینه پدر است. و خمس ندارد(509).
2.پولی را که پدر برای این منظور پس انداز می کند، جزء هزینه زندگی نیست و خمس دارد(510).

مصرف خمس

1. نیمی از خمس مربوط به سادات بنی هاشم است که به مصرف یتیمان مستمند دیگر مستمندان و در راه ماندگان شیعه سید می رسد(511).
2. پرداختن سهم سادات به کودک سید با اذن ولی شرعی او اشکال ندارد(512).
3. سهم ساداتی که به کودک سید فقیر داده می شود مادر غیر سید او می تواند بابت دستمزد خود با اجازه حاکم شرع در مصرف آن با فرزندش شریک شود(513).
4. شخصی که کودک سیدی را به فرزندی قبول کرده است می تواند هزینه او را بابت سهم سادات حساب کند(514).
5. سیدی که سهم سادات بدهکار است اگر دارای فرزند فقیری باشد که بدهکار است و توان پرداخت بدهی خود را ندارد، پدرش می تواند سهم سادات را به فرزند سید خود بدهد که بدهی اش را بپردازد(515).