فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

اعتکاف

1.اعتکاف کودک ممیز صحیح است(498).

خمس

کودک و خمس

1. معدنی را که کودک استخراج کند، خمس دارد، و ولی او باید خمسش را بپردازد(499).
2.مال حلال مخلوط به حرامی که متعلق به کودک است، مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بپردازد(500).
3.گنجی را که کودک پیدا می کند و جواهری را که کودک با فرو رفتن در دریا بیرون می آورد مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بدهد(501).
4.سود به دست آمده از کسب کودک نیز مشمول خمس بوده و ولی او باید خمس آن را بپردازد(502).
5.اگرکودک سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید ولی او باید خمس آن را بدهد(503).
6.پولی را که پدر و مادر به فرزند می دهند و فرزند آن را پس انداز می کند، خمس دارد(504).
7.پدر کودک باید پس از یک سال، خمس پولی را که کودک در قلک نگهداری می کند از همان پول بپردازد(505).
8.اگر پدر بخواهد خمس پول پس انداز کودک خرد سالش را از جیب خود بدهد، باید ابتدا از مال خودش به او ببخشد و سپس آن را عوض خمس بدهد. البته باید خمس آن مال را نیز پرداخته باشد و یا مشمول خمس نباشد(506).
9.گهواره و اثاثیه نوزاد که در سال اول خرید مورد استفاده قرار گرفته ولی فعلا مورد نیاز نیست، خمس ندارد(507).
10.هنگام پرداخت خمس اموال کودک، قصد قربت از سوی ولی او که می خواهد خمس اموالش را بدهد کافی است(508).