احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

روزه دختران در آغاز بلوغ

1. اگر روزه برای دختر نه ساله مشقت و حرج داشته باشد، می تواند افطار کند، ولی چنانچه بعدا برایش ممکن شد، احتیاط لازم آن است که قضا نماید(486).
2. دختری که به حد بلوغ رسیده وی به خاطر ضعف بنیه نمی تواند روزه بگیرد و پس از ماه رمضان هم نمی تواند قضا کند:
باید هر وقت توانست روزه را قضا کند.
اگر قضای آن را تا رمضان بعد به تاخیر اندازد، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، مگر آنکه به خاطر عذری تاخیر کرده باشد، و پس از آن اگر تاخیر شد، کفاره بر عهده او نیست(487).
3. اگر دختر نه ساله به حساب این که نمی تواند روزه بگیرد، روزه اش را افطار کند، در صورتی که تعداد روزه های فوت شده اش را فراموش کرده باشد، هر مقداری را که یقین دارد، پس از بلوغ روزه نگرفته است، باید قضا نماید و در این فرض کفاره بر او واجب نیست(488).

قضای روزه

1. نوجوانی که نمی دانسته میزان بلوغ، سال قمری است و سال شمسی را میزان بلوغ خود قرار داده و به حساب این که بالغ نیست روزه نگرفته، پس از آنکه برایش معلوم شده که به حساب سال قمری، بالغ بوده، کفاره براو واجب نیست، ولی روزه هایی که نگرفته باید بگیرد(489).
2. اگر پسری به حساب اینکه، پانزده سال شمسی میزان بلوغ است روزه نگرفته باشد و بعد بفهمد که سال قمری ملاک است، چنانچه سهل انگاری در سوال و تحقیق کرده باشد، قضا و کفاره روزه هایی را که نگرفته بر او واجب است(490).

قضای عبادت پدر و مادر

1.نماز و روزه های قضا شده میت بر عهده پسر بزرگ است(491).
2. منظور از پسر بزرگ میت، پسری است که هنگام مرگ او از همه بزرگتر است، هر چند بالغ نباشد(492).
3.قضای نماز و روزه هایی بر پسر بزرگ واجب است که میت می توانسته 3 آنها را قضا کند و قضا نکرده است(493).
4.احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ، قضای عبادتهایی را که پدر یا مادرش عمدا ترک کرده اند بجا آورد(494).
5. تفاوتی نیست که عبادتهای پدر و مادر پیش از تولد پسر بزرگش فوت شده باشد یا پس از آن(495).
6.اگر پسر بزرگتر نداند که چه مقدار از نماز و روزه های پدرش یا مادرش قضا شده، هر اندازه که یقین دارد باید انجام دهد(496).
7.هر چند که پدر قدرت تشخیص اوقات نماز را نداشته و نجس و پاکی را از هم تمیز نمی داده ولی اگر به حد دیوانگی نرسیده بوده، قضای نمازهای فوت فوت شده اش از گردن پسر بزرگش برداشته نمی شود(497).