فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

بلوغ در ماه رمضان

کودکی که در ماه رمضان بالغ می شود:
اگر پیش از طلوع فجر یا همزمان با آن بالغ شود، باید روزه بگیرد(482).
اگر نمی داند که پیش از طلوع فجر بالغ شده، یا پس از آن، در صورتی که زمان هیچکدام را نمی داند،قضا واجب است و ارگ فقط ساعت بلوغ را نمی داند قضا واجب نیست و اگر ساعت طلوع فجر ار نمی داند اینگونه که می داند در فلان ساعت بالغ شده ولی نمی داند آیا فجر طلوع کرده بوده، یا نه. احتیاط واجب است که اگر روزه آن روز را نگرفته قضا کند(483).
اگر در بین روز بالغ شود هر چند کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد روزه بر او واجب نیست(484).
ولی برای رعایت ادب، مستحب است از کاری که روزه را باطل می کند خودداری کند(485).

روزه دختران در آغاز بلوغ

1. اگر روزه برای دختر نه ساله مشقت و حرج داشته باشد، می تواند افطار کند، ولی چنانچه بعدا برایش ممکن شد، احتیاط لازم آن است که قضا نماید(486).
2. دختری که به حد بلوغ رسیده وی به خاطر ضعف بنیه نمی تواند روزه بگیرد و پس از ماه رمضان هم نمی تواند قضا کند:
باید هر وقت توانست روزه را قضا کند.
اگر قضای آن را تا رمضان بعد به تاخیر اندازد، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، مگر آنکه به خاطر عذری تاخیر کرده باشد، و پس از آن اگر تاخیر شد، کفاره بر عهده او نیست(487).
3. اگر دختر نه ساله به حساب این که نمی تواند روزه بگیرد، روزه اش را افطار کند، در صورتی که تعداد روزه های فوت شده اش را فراموش کرده باشد، هر مقداری را که یقین دارد، پس از بلوغ روزه نگرفته است، باید قضا نماید و در این فرض کفاره بر او واجب نیست(488).

قضای روزه

1. نوجوانی که نمی دانسته میزان بلوغ، سال قمری است و سال شمسی را میزان بلوغ خود قرار داده و به حساب این که بالغ نیست روزه نگرفته، پس از آنکه برایش معلوم شده که به حساب سال قمری، بالغ بوده، کفاره براو واجب نیست، ولی روزه هایی که نگرفته باید بگیرد(489).
2. اگر پسری به حساب اینکه، پانزده سال شمسی میزان بلوغ است روزه نگرفته باشد و بعد بفهمد که سال قمری ملاک است، چنانچه سهل انگاری در سوال و تحقیق کرده باشد، قضا و کفاره روزه هایی را که نگرفته بر او واجب است(490).