احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

روزه

واداشتن به روزه

1. روزه گرفتن کودک نیز مانند دیگر عبادتهای او صحیح است(479).
2. مستحب است کودک ممیز را به روزه گرفتن تمرین داده، بلکه در سن هفت سالگی بر او سخت گیری کنند، در این حکم دختر و پسر یکسانند(480).
3. سخت گیری در روزه کودک زمانی مستحب است که کودک بتواند سه روز پی در پی روزه بگیرد(481).

بلوغ در ماه رمضان

کودکی که در ماه رمضان بالغ می شود:
اگر پیش از طلوع فجر یا همزمان با آن بالغ شود، باید روزه بگیرد(482).
اگر نمی داند که پیش از طلوع فجر بالغ شده، یا پس از آن، در صورتی که زمان هیچکدام را نمی داند،قضا واجب است و ارگ فقط ساعت بلوغ را نمی داند قضا واجب نیست و اگر ساعت طلوع فجر ار نمی داند اینگونه که می داند در فلان ساعت بالغ شده ولی نمی داند آیا فجر طلوع کرده بوده، یا نه. احتیاط واجب است که اگر روزه آن روز را نگرفته قضا کند(483).
اگر در بین روز بالغ شود هر چند کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد روزه بر او واجب نیست(484).
ولی برای رعایت ادب، مستحب است از کاری که روزه را باطل می کند خودداری کند(485).