احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

تلاوت آیه سجده

1. در صورتی که آیه سجده از کودکی شنیده شود که قصد تلاوت قرآن داشته بر شنونده واجب است سجده کند(478).

روزه

واداشتن به روزه

1. روزه گرفتن کودک نیز مانند دیگر عبادتهای او صحیح است(479).
2. مستحب است کودک ممیز را به روزه گرفتن تمرین داده، بلکه در سن هفت سالگی بر او سخت گیری کنند، در این حکم دختر و پسر یکسانند(480).
3. سخت گیری در روزه کودک زمانی مستحب است که کودک بتواند سه روز پی در پی روزه بگیرد(481).