فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

کودک و مسجد (475)

1. راه دادن کودک به مسجد مکروه است(476).
2. فراهم کردن زمینه ورود کودکان به مسجد مکروه است(477).

تلاوت آیه سجده

1. در صورتی که آیه سجده از کودکی شنیده شود که قصد تلاوت قرآن داشته بر شنونده واجب است سجده کند(478).

روزه