احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

نماز مسافر

1. کودک نابالغ اگر بخواهد در سفری قصد ماندن ده روز را نکرده نماز بخواند باید نمازش را شکسته بخواند(468).
2. وطن فرزند همان پدر و مادر اوست؛ مگر آنکه پس از بلوغ از وطن پدر و مادرش اعراض کرده و وطن دیگری را برای خود برگزیند.
در این حکم تفاوتی نیست که آن وطن وطن اصلی والدین و محل تولد فرزند باشد، یا اینکه و مادر، پیش از بلوغ فرزند، وطن جدیدی را برگزیده و سپس فرزند بالغ شود(469).
3. پس از بلوغ فرزند، اگر پدر و مادرش از وطن اصلی خود اعراض کرده جدیدی را بر گزینند فرزند تابع آنان نیست مگر این که خودش قصد کند کند آنجا را وطن قرار دهد(470).
4. کسی که در زندگی قدرت تصمیم گیری ندارد، در قرار دادن وطن تابع کسی است که در زندگی او تصمیم می گیرد، و رد این جهت، میان کودک و بزرگ سالان فرقی نیست، چه بسا کودکی که تابع نیست و بسا بالغی که تابع است(471).
5. ملاک تبعیت فرزند پدر و مادر در وطن جدید، این است که فرزند، از خود استقلالی در اتنخاب محل زندگی نداشته و عرفا تابع پدر و مادر حساب شود خواه بالغ باشد یا نباشد(472).
6. اگر کودک در شهری متولد شده و بزرگ شده آنجا باشد، آن شهر وطن او حساب می شود(473).
7. اگر به جهت انتقال پدر از شهری بهشهری کودک نیز از محل تولد به شهر دیگری برود، هیچ یک از این شهرها وطن او نیست تا خودش پس از بلوغ جایی را به عنوان وطن انتخاب نماید(474).

کودک و مسجد (475)

1. راه دادن کودک به مسجد مکروه است(476).
2. فراهم کردن زمینه ورود کودکان به مسجد مکروه است(477).

تلاوت آیه سجده

1. در صورتی که آیه سجده از کودکی شنیده شود که قصد تلاوت قرآن داشته بر شنونده واجب است سجده کند(478).