احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

لباس نماز گزار

1. ارگ پسر بچه در حال نماز لباس حریر بر تن داشته باشد، نمازش باطل است(455).
2. اگر پسر بچه در حال نماز طلا بر تن داشته باشد بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است(456).
3. پوشش دختر بچه در حال نماز مانند پوشش زنان بالغ است؛ پوشاندن سر و گردن بر او لازم نیست(457).
4. مستحب است که موهای دختر بچه را در حال نماز بپوشانند(458).

اذان و اقامه

1. هر چند گفتن اذان و اقامه برای کودکگ نیز مستحب است؛ ولی برای نماز جماعت افراد بالغ کفایت می کند(459).

نماز جماعت و جمعه

1. بر پای نماز جماعت توسط کودکان برای تمرین آنان مانعی ندارد(460).
2. امامت جماعت کودک برای افراد بالغ صحیح نیست(461).
3. با اقتدای کودک ممیز به مرد بالغی که واجد شرایط امامت جماعت است جماعت بر قرار شده و صحیح است(462).
4. نماز جمعه کودک شرعا پذیرفته است(463).
5. کودک نابالغ می تواند امام جمعه باشد(464).
6. ایستادن کودک ممیز در صف جماعت ارگ طوری باشد که اتصال افراد فقط با او باشد، تا زمانی که باطل بودن نمازش معلوم نیست، جماعت اشکالی ندارد(465).
7. قرار دادن کودک در صف اول نماز جماعت مکروه است هر چند کودک ممیز باشد(466).
8. فاصله ای که از ایستادن یک طفل در صف جماعت ایجاد می شود به حدی نیست که اتصال دیگران را به هم بزند(467).