احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

نماز

واداشتن به نماز

1. عبادتهای کودک ممیز - در صورتی که درست انجام شود - مورد قبول شرع بوده و صحیح نیست(446).
2. تمرین دادن کودک ممیز بر تمام عبادتها مستحب است(447).
3. تمرین دادن کودک ممیز به قضای عبادتهای فوت شده، مستحب است(448).
4. برای تمرین دادن کودک به عبادات مستحب است از هفت سالگی بر او سخت بگیرند صحیح است(449).
5.در تمرین دادن و سخت گیری در عبادات فرقی میان دختر و پسر نیست(450).
6. پسندیده است که انسان فرزند خود را پیش از تکلیف یا پس از آن برای نماز از خواب بیدار کند، مگر آنکه به خاطر بیماری یا عذر دیگری باعث آزار یا زیان فرزند شود(451).
7. اگر بیدار نکردن افراد از خانواده برای نماز باعث سهل انگاری و سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنند(452).
8. نماز پسر بچه مثل مرد و نماز دختر بچه مثل نماز زن است مثلا همانگونه که مردان باید حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند پسر بچه نیز باید بلند بخواند(453).

مکان نماز گزار

1. برای زن مکروه است که هنگام نماز بدون وجود حائل یاده ذراع فاصله جلوتر از مرد باشد ا خواه هر دو نابالغ باشند با یکی بالغ و دیگری نابالغ(454).