احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

تخلی

1. احتیاط واجب آن است که کودک را هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشاند(443).
2. اگر کودک خودش هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند جلوگیری از او واجب نیست(444).
3. کودکانی که هنگام تخلی رو به قبله می نشیند، اولیاء آنها برای تمرین، آنان را از این کار باز دارند(445).

نماز

واداشتن به نماز

1. عبادتهای کودک ممیز - در صورتی که درست انجام شود - مورد قبول شرع بوده و صحیح نیست(446).
2. تمرین دادن کودک ممیز بر تمام عبادتها مستحب است(447).
3. تمرین دادن کودک ممیز به قضای عبادتهای فوت شده، مستحب است(448).
4. برای تمرین دادن کودک به عبادات مستحب است از هفت سالگی بر او سخت بگیرند صحیح است(449).
5.در تمرین دادن و سخت گیری در عبادات فرقی میان دختر و پسر نیست(450).
6. پسندیده است که انسان فرزند خود را پیش از تکلیف یا پس از آن برای نماز از خواب بیدار کند، مگر آنکه به خاطر بیماری یا عذر دیگری باعث آزار یا زیان فرزند شود(451).
7. اگر بیدار نکردن افراد از خانواده برای نماز باعث سهل انگاری و سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنند(452).
8. نماز پسر بچه مثل مرد و نماز دختر بچه مثل نماز زن است مثلا همانگونه که مردان باید حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند پسر بچه نیز باید بلند بخواند(453).