احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

غسل

1. کودک ممیزی که بر اثر آمیزش جنب شده، اگر غسل جنابت کند، چنابت از او بر طرف شده و پاک می گردد(434).
2. کسی که در کودکی آمیزش کرده پس از بلوغ واجب است غسل کند(435).

تماس با خط قرآن کریم

1. کودک، دارای حدث اصغر است، ولی آنچه که بر بالغ حرام است بر او حرام نیست، اما آنچه که بر بالغ شرط است مثل داشتن طهارت برای نماز، برای او نیز شرط است و مانعی ندارد که امکان مس کردن خط قرآن برای او فراهم آید، مگر در صورتی که مس کتاب قرآن بی احترامی به قرآن محسوب شود(436).
2. کودک تکلیف ندارد و در صورتی که میتی را مس کند می تواند پیش از غسل خط قرآن و اسم خدا را مس نماید(437).
3. احتیاط آن است که افراد مکلف سبب مس کلمات قرآن توسط کودک نشوند، مثلا دست کودک را گرفته و بر خط قرآن بگذراند(438).
4. امر کردن کودک بی وضو به مس کلمات قرآن بنابر احتیاط جایز نیست.
5. گذاشتن دست کود بی وضو بر خط قرآن بنابر احتیاط واجب جایز نیست(439).
6. دادن قرآن به کودک برای آموزش یا غیر آن جایز می باشد حتی اگر بدانیم که دست بی وضو بر آن می گذارد(440).
7. کودک ممیز می تواند با داشتن وضو خط قرآن را مس کند(441).
8. جلوگیری کودک بی وضو از مس کلمات قرآن واجب نیست، مگر آنکه بی احترامی به قرآن محسوب شود(442).

تخلی

1. احتیاط واجب آن است که کودک را هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشاند(443).
2. اگر کودک خودش هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند جلوگیری از او واجب نیست(444).
3. کودکانی که هنگام تخلی رو به قبله می نشیند، اولیاء آنها برای تمرین، آنان را از این کار باز دارند(445).