احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

ادعای نوجوانان بر بلوغ

1. اگر نوجوانی ادعای احتلام کند، هر چند در حدی باشد که احتلامش ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب، حتی با سوگند دادن او ادعایش ثابت نمی شود(415).
2. اگر ولی کودک احتمال بده کودک، پیش از بلوغ به رشد عقلی رسیده، باید او را آزمایش کند، تا پس از اطمینان از رشدش به محض بلوغ، اموال وی را در اختیارش قرار دهد(416).
3. اگر غیر از ولی کودک، شخص دیگری پیش از بلوغ کودک، ادعای رشید شدن او را بکند در صورتی که ولیش نیز این احتمال را بدهد، باید او را آزمایش کند(417).

تقلید

1. در تقلید تبعیت نیست، یعنی افراد خانوانده، واجب نیست در تقلید از مجتهد، تابع سرپرست خانواده باشند(418).
2. تقلید کردن کودک ممیز صحیح است(419).
3. مجتهدی که کودکی از او تقلید می کند اگر پیش از بلوغ کودک بمیرد، کودک می تواند بر تقلید خودش باقی بماند(420).

طهارت

1. زنی که کودکی را نگهداری می کند، می تواند با شرایط زیر در لباس نجس نماز بخواند:
فقط یک دست لباس داشته باشد، یا اگر لباس دیگری دارد، ناچار باشد که همه را بپوشد(421).
شستن پی در پی لباس و نماز خواندن در لباس پاک، او را در تنگنا و مشقت قرار دهد(422).
در هر شبانه روز یک بار لباس را آب بکشد(423).
2. اگر لباسش را روزی یک مرتبه اب نکشد، نمازهایی که در حال نجاست ان لباس خوانده باطل است(424).
3. این حکم مخصوص نجاست لباس است و در نجاست بدن جاری نیست بنابر این چنانچه بدنش نجس باشد باید تطهیر کند(425).
4. زنی که از کودک نکهداری می کند چون می خواهد روزی یکبار لباسش را آب بکشد بهتر است نماز ظهر و عصر را به تاخیر اندازد تا لباس خود را شسته و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با لباس پاک و یا با نجاست کمتری بجا آورد(426).
5. چیزی که با بول کودک شیر خواری نجس شده باشد، با شرایطی که خواهد آمد با یک بار آب ریختن روی آن پاک می شود، و نیازی به فشردن ندارد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره آب بریزند؛
شرائط دیگر:
کودک پسر باشد نه دختر(427).
غذا خور نشده باشد(428).
بیش از دو سال نداشته باشد(429).
شیر زن مسلمان را خورده باشد نه شیر خوک و یا زن کافر را(430).
6. تفاوتی نیست که کودک شیر خوار شیر مادر بخورد یا شیر خشک یا شیر گاو(431).
7. اگر بین دو سالی که باید شیر بخورد غذا خور باشد احکام بالا شاملش نمی شود(432).
8. کودکی که در آستانه بلوغ است، اگر به پاک کردن یا نجس بودن چیزی که در دست اوست خبر دهد، در صورتی که مورد اطمینان باشد، حرفش پذیرفته می شود(433).