احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

عادت ماهانه دختران

1. یکی از علائم بلوغ دختران، دیدن خون حیض است(409).
2. دختری که یقین داریم نه سالش تمام نشده، اگر خونی ببیند که خصوصیات حیض را دارا باشد، حکم به حیض بودنش نمی شود(410).
3. خونی که دختر پیش از نه سالگی می بیند:
اگر خون زخم یا چیز دیگری نباشد، بعید نیست که محکوم به استحاضه باشد(411).
چنانچه خون زخم و امثال ان نباشد، استحاضه باشد ولی این که همیشه محکوم به استحاضه باشد محل اشکال است(412).
چنانچه معلوم نباشد که خون زخم و دمل و امثال ان است، و دختر نیز دارای دمل و زخمی نباشد، بنابر احتیاط خون استحاضه است(413).
4. دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی از او خارج شود که خصوصیات حیض را داشته باشد، ان خون، حیض است و به عنوان علامت بلوغش محسوب می شود(414).

ادعای نوجوانان بر بلوغ

1. اگر نوجوانی ادعای احتلام کند، هر چند در حدی باشد که احتلامش ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب، حتی با سوگند دادن او ادعایش ثابت نمی شود(415).
2. اگر ولی کودک احتمال بده کودک، پیش از بلوغ به رشد عقلی رسیده، باید او را آزمایش کند، تا پس از اطمینان از رشدش به محض بلوغ، اموال وی را در اختیارش قرار دهد(416).
3. اگر غیر از ولی کودک، شخص دیگری پیش از بلوغ کودک، ادعای رشید شدن او را بکند در صورتی که ولیش نیز این احتمال را بدهد، باید او را آزمایش کند(417).

تقلید

1. در تقلید تبعیت نیست، یعنی افراد خانوانده، واجب نیست در تقلید از مجتهد، تابع سرپرست خانواده باشند(418).
2. تقلید کردن کودک ممیز صحیح است(419).
3. مجتهدی که کودکی از او تقلید می کند اگر پیش از بلوغ کودک بمیرد، کودک می تواند بر تقلید خودش باقی بماند(420).