فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

0ملکیت کودک نسبت به دیه

01 در قتل خطایی، والدین حق ندارند دیه ای را که به کودک می رسد ببخشند، و در قتل عمدی باید از قاطل کفیل مطمئن بگیرند و صبر کنند تا کودک بالغ شده و هرگونه بخواهد تصمیم بگیرد(400).
02 چنانچه قاتل نتواند در مدتی که برای پرداخت دیه تعیین شده، سهم کودک را بپردازد باید مدت آن را به نحوی تمدید کنند که سهم کودک ضایع نشده و قاتل هم در تنگنا قرار نگیرد(401).
03 برای قیم جایز نیسست دیه ای را که سهم کودک است ببخشد(402).
04 در جایز نبودن بخشش دیه، فرقی نیست که کودک فقیه باشد یا غنی(403).

بلوغ و اعمال عبادی

1. بلوغ
2. تقلید
3. طهارت
4. نماز
5. روزه
6. خمس
7. زکات
8. حج
9. امر به معروف و نهی از منکر
10. جهاد

نشانه های بلوغ

1. بلوغ پسران و دختران با یکی از علامتهای زیر معلوم می شود:
روییدن موی زبر بر عانه - زیر شکم ، بالای عورت -
بیرون آمدن منی.
تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران(404).
2. به جز سن، سایر علایم که در بلوغ گفته شد در پسر و دختر یکسان است(405).
3. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و روی سینه و زیر بغل و نیز درشت شدن صدا و امثال اینها نشانه بلوغ نیست، ولی اگر انسان از این علایم، به بلوغ یقین کند، به بلوغ ثابت می شود(406).
4. در خارج شدن منی، فرقی نیست که شخص در خواب باشد یا بیداری با جماع باشد یا احتلام یا غیر آن(407).
5. چنانچه پسر پیش از رسیدن به پانزده سال محتلم شود، یا موی زبر بر عانه اش بروید بالغ می شود(408).